Rešeršní analýza nových aspektů regionální dimenze politiky HS v ČR

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluace2014+
Rok ukončení2011
Analýza vztahu nových domácích a evropských dokumentů, které mají vliv na regionální dimenzi kohezní politiky ČR, popis vlivu těchto dokumentů na územní dopad intervencí a zhodnocení regionálních dopadů současných předběžných priorit na územní rozvoj a budoucí intervence ze Strukturálních fondů EU po roce 2014.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena