Studie citlivosti implementační struktury strukturálních fondů v České republice vůči korupci

Operační programNárodní strategický referenční rámec
Druh evaluacead-hoc
Tematické zaměření evaluaceřízení a implementace
Rok ukončení2011
Zpracování analýzy jednotlivých fází implementačního procesu napříč operačními programy, a to z pohledu možných korupčních rizik strukturálních fondů. Dále pak identifikace klíčových oblastí s vysokým potenciálem výskytu korupčního jednání. Cílem studie je najít slabá místa v jednotlivých fázích procesu implementace a identifikovat subjekty s možnou nižší mírou odolnosti vůči nestandardnímu nebo korupčnímu jednání a na základě výsledných zjištění navrhnout takové možnosti řešení, s nimiž je efektivní dále pracovat. Vhodné je využít zahraničních příkladů a pokusit se přenést modely odjinud do praxe v ČR. 

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena