Otázky a odpovědi

Na této stránce naleznete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se fondů EU a také odkazy na rubriky FAQ na webových stránkách věnovaných jednotlivým operačním programům v ČR.

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Fondy

Tématické cíle ESI fondů

Jaké jsou tematické cíle ESI fondů a kolik jich je?

 1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací;
 2. Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií;
 3. Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a odvětví rybářství a akvakultury (v případě ENRF);
 4. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
 5. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik;
 6. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů;
 7. Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách;
 8. Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil;
 9.  Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci;
 10. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení;
 11.  Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě.  

Strukturální fondy

Jaké fondy patří mezi strukturální v období 2014-2020?

Mezi strukturální fondy v období 2014-2020 patří Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond, jako tomu bylo i v období 2007-2013.
období 2014-2020 se fondy zaměřené na podporu politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky budou souhrnně nazývat „Evropské strukturální a investiční fondy“, ve zkratce ESIF. Jedná se o dva strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR), Evropský sociální fond (ESF), dále o Fond soudržnosti (CF/FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF).

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti (FS)

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti (FS) patří mezi fondy EU. Jaké aktivity jednotlivé fondy financují?

Cíle kohezní politiky EU (též známá jako politika hospodářské a sociální soudržnosti) jsou naplňovány prostřednictvím nástrojů, kterými jsou strukturální fondy ESF a ERDF a dále Fond soudržnosti.

Základní rozdíl mezi strukturálními fondy a Fondem soudržnosti spočívá hlavně v podporovaných aktivitách. FS je určen jen pro podporu velkých projektů v oblasti dopravy a životního prostředí a využít jej mohou jen státy, které nepřekročí 90 % průměru HNP ostatních států. Základní rozdíl mezi ESF a ERDF spočívá v typu podporovaných intervencí, ESF je určen pro neinvestiční akce (např. školení), naopak ERDF podporuje investiční, infrastrukturní projekty.

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz