Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > MS2014+ - Často kladené otázky medií

Otázky a odpovědi

Na této stránce naleznete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se fondů EU a také odkazy na rubriky FAQ na webových stránkách věnovaných jednotlivým operačním programům v ČR.

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

MS2014+ - Často kladené otázky medií

Spuštění systému MS2014+

Kdy bude systém spuštěn a co se bude dít dále?

Jednou z novinek pro programové období 2014–2020 je povinné zveřejňování harmonogramu výzev, které řídicí orgány programů plánují vyhlásit v následujícím období, zpravidla na následující rok. Protože programy dosud nejsou Evropskou komisí ještě schváleny, řídicí orgány s ohledem na vyjednávání připomínek Evropské komise k jednotlivým programům a stav plnění předběžných podmínek připravily alespoň předběžný a zjednodušený harmonogram výzev na rok 2015, který se může dále měnit v závislosti na průběhu schvalování programů.

Audity

Jak byl systém kontrolován a testován?

Pretesty, průběžné testování a předstartovní komplexní audity jsou standardní a bezpodmínečnou součástí jakéhokoli životního cyklu všech obdobně náročných zakázek veřejného i soukromého typu. Systém MS2014+ byl realizován na základě doporučení vzešlých ze závěrů „Auditu monitorovacího systému strukturálních fondů a fondů soudržnosti pro programové období 2007–2013“ na přelomu let 2010 a 2011, vykonaného Auditním orgánem MF ve spolupráci se společností Deloitte Advisory.

Zadávací dokumentace byla posuzována soudním znalcem, a to znaleckým posudkem č. 48-2012 „Oponentní posudek MS2014+“, který posuzoval, zda vypsání veřejné zakázky je účelné, že dokumentace není diskriminačně připravená pro jednu firmu a předpokládaná hodnota odpovídá ceně v místě a čase obvyklé. (TZdetaily výběrového řízení        ). V průběhu vyvíjení byly všechny části systému několikanásobně podrobeny testům.

Podklady k výkonnostnímu auditu systému ministerstvo průběžně poskytuje od konce roku 2014. V současnosti se ministerstvo seznamuje (4/2015) s jeho zjištěními a ve lhůtě stanovené Ministerstvem financí bude na ně reagovat. S jeho výsledky pak seznámí i odbornou veřejnost.

Další služby pro provoz MS2014+

Jaké jsou další zakázky, spojené s MS2014+ ?

Kromě vlastního vytvoření systému MS2014 je třeba zajistit i další služby nutné pro jeho provoz a bezpečnost
Realizované zakázky:
 

Připravované zakázky spojené s MS2014+:

Zajištění služeb bezpečnostního dohledu pro MS2014+
Obnova technické podpory k SW a HW licencím potřebným pro provoz MS2014+

Historie systému

Jaká je historie systému pořízení aplikace MS2014+ ?

MS2014+ je systém určený pro monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů (tzv. „ESI fondy“) v programovém období 2014–2020. Vychází z požadavku EU na jednotné metodické prostředí, zakotvené v Dohodě o partnerství (str.164) schválené vládou v dubnu 2014.
Stručná historie:
září 2011 Vláda pověřila MMR přípravou systému (    Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi [PDF, 3.48MB] (str. 12)
31. 8. 2012 Vyhlášeno výběrové řízení s názvem Pořízení Aplikace  MS2014+
6. 6. 2013 Podepsána smlouva o dílo na dodávku Aplikace MS2014+ s firmou Tesco SW a smlouva o poskytování služeb a servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+  v hodnotě 567 mil. Kč. (detaily)
srpen 2014 Systém ve stavu umožňujícím zahájení administrace programů a projektů ESI fondů.
4. 11. 2014 Zahájení ostrého provozu MS2014+, spuštěny služby datového centra

Kolik MMR zaplatilo firmě Tesco SW za pořízení aplikace MS2014+ a související provozní atd. služby?

K 20. 3. 2015 společnost TESCO SW a.s. vyfakturovala za realizaci díla Pořízení Aplikace monitorovacího systému pro programové období 2014-2020 59 776 904,-Kč s DPH a za provoz, rozvoj a služby servisní podpory Aplikace MS2014+ 148 982 256,72 Kč s DPH.

Rozdíl mezi MS2014+ a systémem NEN

V čem se MS2014+ liší od systému NEN?

Systém NEN      (Národní elektronický nástroj) je určený pro zadávání veřejných zakázek na tzv. obtížně standardizovatelné komodity, jako jsou např. stavební práce. Funguje souběžně s běžnými elektronickými tržišti. Jeho úkolem je přispět ke zkvalitnění a transparentnosti postupů zadávání veřejných zakázek.

Připravenost aplikace MS2014+

Jaký je stav aplikace?

V současnosti je systém připraven na ostrý provoz a pro zadání podkladů jednotlivých řídicích orgánů pro vyhlašování prvních výzev.

Ministerstvo pro místní rozvoj od října 2014 postupně proškolilo více než 1000 úředníků z ostatních resortů, aby se mohli připravit na administraci programů v novém monitorovacím systému. Tito úředníci jsou plně odborně připraveni systém zajišťovat.
Dalších více než 250 zaměstnanců řídicích orgánů získalo znalosti v rámci rozšiřujícího školení o specifických modulech systému. Tito odborníci jsou připraveni školit ostatní kolegy na svých ministerstvech. Další školení jsou průběžně realizována Ministerstvem pro místní rozvoj pro žadatele o evropské dotace nejen v Praze, ale i v regionech. Je o ně mimořádný zájem, dosud je absolvovalo téměř 1000 zájemců o dotace. Pro usnadnění a základní orientaci v aplikaci jsou pro ně připraveny též návodné video-tutoriály pro práci s aplikací pro podávání projektových žádostí. Stav aplikace - konec března 2015.

Výhody systému

Jaké jsou výhody systému?

1) Pro uživatele sjednocuje a výrazně zjednodušuje proces podávání žádosti o dotace.
Např. uživatelé uspoří čas při vkládání žádosti, odpadá nutnost učit se nové formální postupy pro každý další systém. Odbourá se tím zbytečná administrativa.
 
2) Pro řídicí orgány zvyšuje transparentnost čerpání evropských dotací a usnadňuje řízení.
Řídicí orgány budou mít díky němu k dispozici snazší, rychlejší, komplexnější a ekonomičtější přehled o projektech a tím i o celkových trendech. Budou moci např. lépe plánovat, měřit a vyhodnocovat dotační aktivity na úrovni subjektů, oborů a lokalit.
 
3) Pro administrátory schválených programů a projektů představuje komplexní nástroj k podpoře jejich následného řízení. Tím dojde k významným sekundárním úsporám, protože nebude třeba vyvíjet či nakupovat další jednoúčelové systémy pro toto řízení a především zaškolovat se pro jejich různá ovládání.
 
4) Pro Českou republiku ušetří celkové náklady na zajištění povinného monitoringu evropských dotací, protože místo tří pro nové programové období nevyhovujících systémů bude moci provozovat jen jeden systém.

MS2014+ a jeho funkce

K čemu MS2014+ slouží?

MS2014+ je jednotný monitorovací systém, do kterého žadatelé zadávají své žádosti o evropské dotace z ESIF, po jejich získání je v něm mohou dále spravovat a jsou v něm administrovány jednotlivé operační programy. Týká se všech evropských dotací v rámci programového období 2014–2020 vyjma dotací v zemědělství. Dle pravidel fungování ESIF je třeba mít informační systém k dispozici do roku 2027 a následně pro řídicí orgány do ukončení jednotlivých operačních programů.

Účel a vznik systému MS2014+

Jaký je účel a vznik systému MS2014+?

Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro programové období 2014–2020 (MS2014+) má jako svůj hlavní účel usnadnit přípravu a podávání žádostí o podporu a realizaci projektů hrazených z evropských dotací. Plně nahrazuje tři rozdílné systémy pro žadatele/příjemce dotačního období 2007–2013 spadající do gesce Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí a doplňuje je o další potřebné aplikace a možnosti.

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz