Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Publicita

Otázky a odpovědi

Na této stránce naleznete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se fondů EU a také odkazy na rubriky FAQ na webových stránkách věnovaných jednotlivým operačním programům v ČR.

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Otázky a odpovědi k publicitě

Webové portály

Jaký je aktuální název zastřešujícího webového portálu? Co máme komunikovat příjemcům?

NOK provozuje zastřešující webový portál www.strukturalni-fondy.cz. S ohledem na nové programové období bylo třeba dát název webové prezentace do souladu s rozšířením evropských fondů o jiné než strukturální. V současné době tak web nese název Evropské strukturální a investiční fondy, avšak z hlediska marketingového je to název příliš dlouhý a proto je komunikován pod obecnějším názvem www.dotaceEU.cz, který je snáze zapamatovatelný pro veřejnost. Webový portál je však nadále dostupný i z adres www.strukturalni-fondy.cz; www.s-f.cz; www.esifondy.cz.

Ustanovení metodických pokynů pro publicitu

Můžeme zpřísňovat ustanovení MP pro publicitu v příručkách pro žadatele a příjemce? Chceme například, aby povinnost umísťovat pamětní desky měli i příjemci projektů pod 500 000 EUR. Vnímáme to jako lepší publicitu projektu.

Ne. Společným cílem dohodnutým všemi ŘO a zakotveným v MP pro publicitu je co nejméně zpřísňovat požadavky dané obecným nařízením. V období 2014-2020 je pro projekty do 500 000 EUR určen plakát, pro projekty nad 500 000 EUR (splňující dané náležitosti) je určen billboard a pamětní deska. Plakát jako nově zavedený povinný nástroj zajišťuje dostatečnou publicitu projektu právě pro projekty nižšího finančního rozsahu. Plakát budou používat všichni příjemci z ESF, ale také příjemci z EFRR a FS, jejichž projekty nespadají do kategorií, které musejí vytvářet billboardy a pamětní desky.
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo Generátor nástrojů povinné publicity    . Jedná se o aplikaci, které umožňuje snadější dodržování pravidel publicity. 

Schvalování komunikačních plánů

Je nutné schvalovat roční komunikační plány pro na jarních monitorovacích výborech?

Nikoliv, ale je to doporučeno. Chápeme, že některé programy ještě nejsou ve fázi, kdy by se mohli soustředit na komunikaci programu, avšak z výše uvedených důvodů je nutné, aby roční komunikační plány byly pro letošní rok vytvořeny a byly také schváleny monitorovacími výbory, tak jak ukládá MP pro publicitu. Není tedy nutné, aby byly předkládány na jarních MV a je možné je předložit na podzimních (či per rollam) MV. Je však nutné vzít v úvahu, že na podzimních MV již bude třeba předkládat roční komunikační plány pro rok 2016, tak, jak ukládá MP pro publicitu. Z tohoto důvodu je vhodnější předkládat roční komunikační plány na jarních termínech monitorovacích výborů. 

Loga na hmotný majetek

Musím polepovat nálepkami s logy vybavení a majetek nakupovaný v rámci projektu (notebook, projektor, odborné knihy apod.)?

Ne. Loga jsou využívána pro potřeby komunikace evropských fondů. Povinnost opatřit logy každý kus hmotného majetku již v tomto období neplatí.

Použití vlajky ČR a EU

Musí být při školeních a seminářích na stole vlaječka ČR a EU?

Ne, pokud je povinná publicita zajištěna jiným způsobem. Jestliže jsou povinné informace (znak/logo EU, odkaz na program a fond) uvedeny např. na promítané prezentaci, použitých dokumentech apod. a vše je řádně zdokumentováno na fotografiích, je tímto povinná publicita splněna. 

Získání loga

Kde získám správné logo, které mám umístit na plakát A3, jeden z povinných nástrojů publicity?

Každý operační program bude mít ve svých pravidlech pro žadatele a příjemce uveden odkaz na webovou stránku operačního programu, kde budou k dispozici všechny šablony a správná loga.
Více informací v Generátorů nástrojů povinné publicity.        

Používání textu v logu

Kde na tiskovinách má být uváděna povinná věta „Tento projekt je realizován v rámci OP XY a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Reg.č. projektu: CZ.1.07/3.2.08/03.xx“ ?

Po zavedení loga, které bude obsahovat veškeré povinné informace jako je zdroj financování, je výše uvedená povinnost splněna umístěním logolinku na dokumenty a další nosiče. Výše uvedenou větu tak již v novém programovém období není nutné uvádět. 
Více informací v Generátorů nástrojů povinné publicity.        

Používání log

Mohu jako příjemce používat i jiné logo než logo EU?

Ano. Pro období 2014–2020 dochází ke zjednodušení ve dvou případech:

  1. úplný zákaz používání log operačních programů a Národního orgánu pro koordinaci
  2. u tří povinných nástrojů povinné publicity (tj. plakát A3, dočasný billboard a stálá pamětní deska) jsou povolena nanejvýše dvě loga: logo EU a logo instituce jako partnera ve financování.
  3. V ostatních případech je možné použít více log za předpokladu, že budou dodržena všechna platná pravidla pro grafickou úpravu (ochranná zóna loga, apod.)
Více informací v Generátorů nástrojů povinné publicity.    .

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz