Jste zde: Úvodní strana > Otázky a odpovědi > Vzdělávání

Otázky a odpovědi

Na této stránce naleznete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se fondů EU a také odkazy na rubriky FAQ na webových stránkách věnovaných jednotlivým operačním programům v ČR.

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

Vzdělávání

Otázky a odpovědi ke vzdělávání

Vzdělávání zaměstanců

Jakým způsobem bude fungovat vzdělávání zaměstnanců?

Vzdělávání zaměstnanců bude nadále zahrnovat dvě roviny, tzv. Systém vzdělávání realizovaný MMR-NOK a specifické vzdělávání organizované jednotlivými subjekty implementace. Na horizontální úrovni bude v rámci Systému vzdělávání zajištěno proškolení zaměstnanců v průřezových oblastech (ex-ante kondicionality, legislativa, protikorupční strategie, procesy implementace a jazykové vzdělávání ve fondech EU). V rámci specifického vzdělávání zajistí subjekty implementace průběžné vzdělávání svých zaměstnanců s ohledem na specifika svého programu.

Externí dodavatelé

Je stále možné zadat externímu dodavateli (outsourcovat) činnosti, jako je zpracování mzdového účetnictví, úklid, ostraha apod.?

Ano, činnosti provozního charakteru související se zajištěním chodu organizace je možné nadále zadávat externím dodavatelům. 

Protikorupční opatření

Obsahuje metodický pokyn nějaká protikorupční opatření?

V rámci adaptačního procesu nového zaměstnance je požadováno jeho seznámení s etickým kodexem, přičemž MP lidské zdroje stanoví minimální požadavky na tento kodex. Součástí metodického pokynu je vzorová šablona Etického kodexu (příloha č. 7), nicméně subjekty implementace mohou při splnění povinných požadavků využít vlastní etický kodex, pokud jej již mají. 

Vyhlášení výběrového řízení

Zůstává povinná minimální doba zveřejnění informace o vyhlášení výběrového řízení na příslušných webech stejná? Dosud byla 14 kalendářních dnů.

Ve lhůtě zveřejnění výběrového řízení dojde v souvislosti s MP lidské zdroje od 1. září 2014 ke změně. Změna se bude týkat výběrových řízení vyhlášených po tomto datu. Subjekt implementace je povinen informaci o volné pracovní pozici zveřejnit na vlastním webu (příp. webu příslušné organizace) a na webové stránce www.dotaceEU.cz, a to minimálně po dobu 15 kalendářních dnů. 

Pravidla pro výběr zaměstance

Vztahují se pravidla pro výběr zaměstnanců i na zaměstnance přijaté na částečný pracovní úvazek a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr?

Pravidla pro výběr zaměstnanců jsou závazná pro zaměstnance s uzavřenou pracovní smlouvou (na plný i částečný úvazek), u nichž bude docházet k plné či částečné úhradě osobních nákladů z prostředků EU. Způsob přijetí zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce je plně v kompetenci každého subjektu implementace. Pokud by však došlo v následujícím období k převodu zaměstnance na pracovní smlouvu, musí být tento zaměstnanec vybrán na základě výběrového řízení v souladu s pravidly metodického pokynu. 

Nový metodický pokyn

Má vydání nového metodického pokynu vliv na dosud platné metodiky k této problematice?

Ano, všechny metodické dokumenty, které oblast lidských zdrojů dosud upravovaly, se k datu vstupu nového MP lidské zdroje v účinnost ruší. Jedná se zejména o :
- usnesení vlády ze dne 18. července 2007 č. 818, k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období let 2007–2013

- usnesení vlády ze dne 25. února 2008 č. 166, o Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících Národní strategický referenční rámec v období let 2007–2013

- usnesení vlády ze dne 26. října 2009 č. 1332, o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období let 2007–2013

- usnesení vlády ze dne 2. května 2012 č. 313, o Metodice výběru zaměstnanců implementujících fondy Evropské unie v programovém období let 2007–2013 a v programovém období 2014–2020

Subjekty v metodickém pokynu

Na které subjekty se metodický pokyn vztahuje?

MP lidské zdroje je závazný pro všechny programy, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a Národním strategickým referenčním rámcem, doporučující charakter má pro Program rozvoje venkova. Subjekty implementace, včetně horizontálních institucí, jsou povinny řídit se tímto metodickým pokynem a zohlednit postupy při řízení a rozvoji lidských zdrojů definované tímto pokynem ve své řídicí dokumentaci a metodických postupech. 

Metodické pokyny

Kde najdu schválenou verzi metodického pokynu?

MP lidské zdroje, včetně svých příloh, je k dispozici v metodice lidských zdrojů a také v dokumentech.

Pošlete nám svůj dotaz

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Napište svůj dotaz do našeho informačního centra a my Vám odpovíme: Poslat dotaz