Posouzení vlivů Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 na životní prostředí

Posouzení vlivů Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020 (dále „Dohoda“) na životní prostředí (dále také „SEA Dohody“) proběhlo v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatelem Dohody bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, příslušným úřadem pro posuzování Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. SEA Dohody zpracovává společnost Integra Consulting s.r.o.
SEA Dohody byla zahájena v červenci 2013. Na této stránce jsou zveřejněny všechny relevantní informace. Dle požadavků zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byly jednotlivé výstupy procesu SEA - oznámení k Dohodě o partnerství, závěr zjišťovacího řízení,     dokumentace SEA [PDF, 2.62MB]a návrh koncepce, informace o konání veřejného projednání, zápis z veřejného projednání, a závěrečné stanovisko SEA postupně k dispozici v Informačním systému SEA na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce    .

Dne 6. února 2014 byl     návrh Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 [PDF, 2.91MB] spolu s     přílohou kapitoly 2.3: Hodnocení naplňování předběžných podmínek  [PDF, 1.03MB]včetně     SEA dokumentace [PDF, 2.62MB]posouzení jejích vlivů na životní prostředí předán v souladu s požadavky vyplývajícími z ustanovení § 10f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění  ministerstvu životního prostředí, kterým byly tyto dokumenty ještě téhož dne uveřejněny na portálu informačního systému SEA.  SEA dokumentace byla zpracovatelem vypracována dle přílohy č. 9 citovaného zákona. Současně s vyhodnocením vlivů na životní prostředí bylo provedeno posouzení vlivů Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020 na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, které je rovněž součástí předané SEA dokumentace.  Po uplynutá povinné třicetidenní lhůty od předání SEA dokumentace MŽP uspořádalo MMR spolu se SEA hodnotitelem dne 10. března 2014 veřejné projednání Dohody. Zaslání zápisu z tohoto projednání MŽP bylo nutným krokem k tomu, aby MŽP mohlo vydat své stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Toto stanovisko bylo vydáno dne 4. dubna 2014. 
 

Způsob zpracování SEA Dohody o partnerství

SEA Dohody je zaměřena na možné významné vlivy Dohody na životní prostředí a lidské zdraví včetně potenciálních vlivů na lokality soustavy Natura 2000. Proces SEA zahrnoval také konzultace a projednávání výstupů hodnocení s relevantními partnery. Formálním výstupem hodnocení se stala dokumentace SEA, která byla předmětem veřejného projednávání dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Součástí dokumentace je přehled všech návrhů a doporučení vznesených v rámci SEA spolu s indikací, jak tyto byly zohledněny v návrhu Dohody.
 

Jak bylo možné se zapojit 

Dle požadavků zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo možné:
  • Zaslat návrhy a připomínky k oznámení Dohody, které bylo zveřejněno koncem srpna 2013 v Informačním systému SEA (odkaz uveden výše)
  • Zaslat návrhy a připomínky k Dohodě o partnerství a dokumentaci SEA, které byly zveřejněny 6. února 2014 v Informačním systému SEA
  • Zúčastnit se veřejného projednání (termín: 10. března 2014).

SEA dokumentace

Související odkazy