Synergie a komplementarity

Z Čl. 4(6) a přílohy 1 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 vyplývá, že se mají intervence z ESI fondů provádět koordinovaně a vzájemně doplňovat, což povede k vyšší efektivitě intervencí, k zamezení duplicit, ke snížení administrativních nákladů a zátěže příjemců.
Proto je na úrovni Dohody o partnerství a jednotlivých programů koordinace mezi fondy, programy a dalšími unijními a národními nástroji vnímána jako klíčový prvek programování i realizace i s cílem optimálního naplňování tematických cílů a cílů strategie Evropa 2020.
Klíčovým prvkem pro definování synergických intervencí je plánování výzev a jejich popis, včetně mechanismů koordinace sloužících k nastavení a synchronizaci všech nástrojů implementace a to podle charakteru řešené synergie.
Definované komplementární a synergické vazby jsou součástí programových dokumentů, synergické a komplementární  řetězce jsou definovány v Dohodě o partnerství (kap.2.1.2).
Vzájemné komplementarity a synergie jsou identifikovány:
  1. mezi programy ESIF navzájem (příp. uvnitř programů),
  2. mezi programy cíle 1 Investice pro růst a zaměstnanost a programy cíle 2 Evropská územní spolupráce (EÚS)
  3. mezi programy ESIF a Unijními programy/nástroji
  4. mezi programy ESIF a národními programy.
Synergie a komplementarity jsou detailně vymezeny v rámci Jednotného metodického prostředí, a to zejména v těchto přílohách:
Příloha 14 Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů (včetně     Metodického stanoviska č. 5 ve věci synergických výzev [PDF, 299.83KB]).
Příloha 18 Metodický pokyn pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014-2020.
MMR pravidelně aktualizuje souhrn všech synergických a komplementárních vazeb nastavených v jednotlivých programových dokumentech ESIF. Aktuální souhrn synergických a komplementárních vazeb je zde ke stažení.

Připojené soubory