Národní číselník indikátorů 2014-2020

Národní číselník indikátorů pro programové období 2014–2020 (dále také NČI 2014+) ve vazbě na zkušenosti z minulého programového období obsahuje ověřené a metodicky správné indikátory posouzené dle postupu stanoveného metodickým pokynem Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014-2020.

NČI 2014+ definuje po metodické a technické stránce soubor schválených indikátorů včetně všech povinných parametrů indikátoru. Obsah NČI 2014+ je závazný pro všechny subjekty implementace ESI fondů. V případě Programu rozvoje venkova se doporučuje postupovat v souladu s NČI 2014+ při tvorbě indikátorové soustavy. NČI 2014+ byl vytvářen ve spolupráci s řídicími orgány všech operačních programů, díky čemuž bylo možné odborně a věcně správně nastavit NČI 2014+ tak, aby jeho rozsah pokrýval podporované investiční priority a specifické cíle programů a aby k jeho aktualizaci v budoucnu docházelo pouze v minimální míře.

NČI 2014+ je evidován v MS 2014+ ve své nejaktuálnější podobě. Níže nabízíme ke stažení verzi NČI 2014+k 26.5.2017.