Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Koncepce jednotného metodického prostředí

Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

Koncepce jednotného metodického prostředí představuje dokument, který určuje základní strategii přípravy metodického prostředí implementace programů a poskytování podpor z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

Při přípravě programového období 2014-2020 je kladen velký důraz na posílení strategického plánování, zvýšení efektivity systému řízení a dosahování cílů a výsledků.

MMR jako orgán odpovědný za přípravu Dohody o partnerství a nastavení systému řízení a koordinace Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR využilo zkušeností z předchozích programových období ke stanovení základního souboru pravidel čerpání podpory jako podmínky pro efektivní a fungující systém implementace. Tato pravidla jsou jednotná a závazná pro všechny subjekty implementace.
Koncepce jednotného metodického prostředí určuje základní cíle, jejichž naplnění je ambicí MMR. Díky vhodnému nastavení metodického prostředí MMR přispěje k:
  • vyšší efektivitě a hospodárnějšímu nakládání s finančními prostředky,
  • zvýšení transparentnosti procesů a přehlednosti pravidel poskytování podpory a
  • snížení administrativní zátěže kladené na subjekty implementační struktury, zejména pak na žadatele a příjemce podpory.
Dokument byl vzat na vědomí vládou usnesením č. 345 z 15. května 2013.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo v souladu s Koncepcí jednotného metodického prostředí následující metodické dokumenty: 
 

  • Metodika řízení programů v programovém období 2014–2020
    • Metodika řízení programů představuje zastřešující metodický dokument vypracovaný pro účely řízení programů spolufinancovaných z ESI fondů, a obsahuje (formou příloh) všechny dosud vydané metodické pokyny a metodická doporučení ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva financí.
 
  • Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020
    • Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů poskytuje řídícím orgánům, zpracovatelům operačních programů a Programu rozvoje venkova i dalším zapojeným partnerům přehledné a závazné postupy pro zpracování programů. Vzhledem k tomu, že se tento metodický pokyn věnuje přípravě programových dokumentů a jako takový svou charakteristikou předchází samotnému řízení programů, není na rozdíl od ostatních metodických pokynů a metodických doporučení součástí Metodiky řízení programů, nýbrž se jedná o samostatný metodický pokyn.