Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020

Cílem metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020 (dále také „MP přípravy PD“) je poskytnout řídícím orgánům 2014-2020, zpracovatelům operačních programů a Programu rozvoje venkova i dalším zapojeným partnerům přehledné a závazné postupy pro zpracování programů a předat požadavky ze strany Evropské komise, včetně doplňujících pokynů Ministerstva pro místní rozvoj ĆR, jako orgánu odpovědného za přípravu Dohody o partnerství.
MP přípravy PD je závazný pro všechny programy v rámci ESIF, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídící orgán je v kompetenci ČR s výjimkou ustanovení, která jsou v tomto pokynu výslovně uváděna jako doporučující. MP přípravy PD byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 29. května 2013 na základě usnesení vlády ČR č. 401 a nabyl účinnosti od 1. června 2013.
K 1. červenci 2013 došlo k aktualizaci tohoto metodického pokynu, konkrétně se jednalo o zpřesnění harmonogramu přípravy programů a zohlednění aktuálních návrhů legislativy a metodických dokumentů ze strany Evropské komise.
Další aktualizace byla provedena k 11. 11. 2013 a jednalo se především o úpravu kapitol týkajících se předběžných podmínek, hraničních oblastí a výkonnostní rezervy a dále pak zpřesnění harmonogramu přípravy programů a zohlednění aktuálních návrhů legislativy a metodických dokumentů ze strany Evropské komise.
Další aktualizace byla provedena k 1. 3. 2014 a jednalo se především o úpravu kapitol týkajících se partnerství při zpracování a implementaci programů, tematické koncentrace, předběžných podmínek, přezkumu výkonnosti a výkonnostní rezervy, synergií a komplementarit, a dále také zohlednění implementačního aktu k modelům pro přípravu operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost Zohledněn byl také vývoj v jednotlivých oblastech na národní úrovni.
K metodickému pokynu bylo s platností od 11. 12. 2015 a účinností od 1. 1. 2016 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1 ve věci činnosti platformy pro přípravu výzev.
Další aktualizace byla provedena k 22. 3. 2016 s účinností od 1. 5. 2016. V rámci této aktualizace nedošlo k přidání žádných dodatečných povinností pro řídicí orgány. Aktualizace spočívala především v úpravě závaznosti metodického pokynu pro Program rozvoje venkova v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 540/2015, redukci metodického pokynu v souvislosti se schválením všech programů a jednotného metodického prostředí, aktualiaci kapitoly 5 Systém přípravy programů dle metodického stanoviska a současné fáze implementace, doplnění platnosti části kapitoly 5 Systém přípravy programů pro INTERREG V-A Česká republika – Polsko, aktualizaci definic a pojmů, aktualizace a redukci kapitoly 6 Procesy a mechanismy související s přípravou programů ve vazbě na pokrytí problematiky v samostatných metodických dokumentech v rámci jednotného metodického prostředí, úpravě kapitoly 7 Struktura a obsah operačního programu spočívající v odstranění staré šablony a doplnění odkazu na prováděcí nařízení č. 288/2014 a v samostatném uvedení povinností nad rámec šablony nastavené na národní úrovni.