Metodika řízení programů v programovém období 2014–2020

Metodika řízení programů představuje zastřešující metodický dokument vypracovaný pro účely řízení programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále též ESI fondy). Cílem Metodiky je poskytnout svým uživatelům (tedy poskytovatelům podpory z ESI fondů a jejím příjemcům) jasný a přehledný nástroj pro orientaci v metodickém prostředí v programovém období 2014-2020. Obsahuje (formou příloh) všechny dosud vydané metodické pokyny a metodická doporučení ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva financí.
Metodika je účinná od okamžiku svého vydání, tedy od 26. 3. 2015, aniž by tím byla dotčena závaznost a účinnost jednotlivých metodických dokumentů Jednotného metodického prostředí, která je specificky ošetřena v rámci jednotlivých metodických pokynů a doporučení.

Metodika ke stažení

Přílohy k Metodice řízení programů

Fondy EU v ČR