Příloha č. 16 - Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014-2020

Cílem metodického doporučení je popsat doporučené osvědčené postupy k implementaci finančních nástrojů ve všech fázích od předběžného posouzení po implementaci, realizaci, likvidaci a výstupní politiku.
Metodické doporučení nejprve popisuje doporučení pro zpracování předběžného posouzení a dále varianty, jak lze v jednotlivých fázích finanční nástroje implementovat a upozorňuje na nástrahy a potenciální rizika variant.
Metodické doporučení je určeno zejména pro řídicí orgány programů ESIF, které budou realizovány v programovém období 2014 – 2020, jako podklad pro implementaci finančních nástrojů a vytvoření vlastních metodických pokynů.
Metodické doporučení bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ke dni 22. 10. 2014, kdy bylo pro informaci předloženo vládě, s účinností ode dne vydání.
K 20.12. 2016 byla vydána aktualizovaná verze metodického doporučení, která nabývá účinnosti od 1.3. 2017. Aktualizace spočívala v zapracování guidance note Evropské Komise (EK) vysvětlující některé dílčí otázky implementace finančních nástrojů (právní otázky výběru subjektů implementujících finanční nástroje (FN), výpočet pákového efektu, náklady na řízení a poplatky za správu, kombinace FN a ostatních druhů podpory, fázované platby a další), doplnění praktických tipů v návaznosti na připomínky MMR k předběžným posouzením FN v ČR a návrhům dohod o financování, zapracování aktuálních pravidel pro FN na národní úrovni včetně novelizace zákona č. 218/2000 a relevantních metodických pokynů a doplnění údajů o dvou nejnovějších off-the-shelf FN představených EK v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 2016/1157 ze dne 11. července 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 964/2014, pokud jde o standardní podmínky pro FN, ve vztahu k nástroji pro spoluinvestice a fondu urbanistického rozvoje.

Metodické doporučení ke stažení

Fondy EU v ČR