Příloha č. 10 - Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v programovém období 2014-2020

Cílem metodického doporučení je shrnutí základních pravidel, výkladu terminologie a popisu možností výpočtu podpory pro projekty, které vytvářejí příjem.
Zabývá se zejména projekty spadající pod čl. 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (obecné nařízení) a postupem pro zohlednění příjmů definovaných v čl. 65 obecného nařízení. Postupy jednotlivých výpočtů v metodickém doporučení zanesené jsou nastaveny jako neměnné algoritmy v MS2014+. Součástí metodického doporučení jsou i příklady z předchozího programového období 2007-2013 jako tzv. best practise.
Metodické doporučení je určeno zejména pro řídicí orgány a zprostředkující subjekty programů spolufinancovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, které budou realizovány v programovém období 2014 – 2020, jako podklad pro administraci projektů s příjmy a vytvoření vlastních metodických pokynů.
Metodické doporučení bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj ke dni 22. 10. 2014, kdy bylo pro informaci předloženo vládě, s účinností ode dne vydání.
K 22. březnu 2016 byla vydána aktualizovaná verze metodického pokynu, která nabývá účinnosti od 1. května 2016.  Aktualizace spočívala v odstranění kapitol Definice používaných pojmů, Legislativní základ a Seznam použitých zkratek, které jsou součástí zastřešující Metodiky řízení programů pro programové období 2014-2020, vydané 26. března 2015, upřesnění případů, na které se čl. 61 obecného nařízení nevztahuje, a to zpřesněním případu projektů podléhajícím pravidlům veřejné podpory, úpravě kapitoly 6. Projekty vytvářející příjmy dle čl. 61 obecného nařízení tak, aby byla v souladu s Průvodcem analýzou nákladů a přínosů investičních projektů vydaným Evropskou komisí, doplnění povinnosti zpracování finanční analýzy nejen pro projekty s příjmy dle čl. 61 obecného nařízení, ale také pro ostatní projekty, pokud jejich celkové způsobilé výdaje přesahují 5 mil. Kč, a uvedení výjimek z této povinnosti, přidání paušální sazby (flat rate) pro operace financované z ESI fondů v sektoru výzkumu, vývoje a inovací na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1516 ze dne 10. června 2015, úpravě kapitoly 8. Projekty podléhající pravidlům veřejné podpory v návaznosti na vydané Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému doporučení pro oblast veřejné podpory.
Fondy EU v ČR