Příloha č. 22 - Metodický pokyn pro auditní činnost Auditního orgánu pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn pro auditní činnosti Auditního orgánu pro programové období 2014-2020 vytváří základní rámec přístupu k auditní činnosti Auditního orgánu v rámci programového období 2014-2020 pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond. Pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy ČR. Pokyn je vypracován na základě zkušeností Auditního orgánu s činností prováděnou v programovém období 2007-2013. Obsah dokumentu pak bude v odůvodněných případech aktualizován.
Tento metodický pokyn byl vydán Ministerstvem financí s účinností od 1. 9. 2014.
Aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána Ministerstvem financí s účinností od 1. 2. 2016.
Aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána Ministerstvem financí s účinností od 1. 1. 2017.

Tento metodický pokyn vydaný Ministerstvem financí je k dispozici také na následující adrese:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2014/metodicky-pokyn-pro-auditni-cinnost-audi-18301    
Fondy EU v ČR