Příloha č. 17 - Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn certifikace výdajů pro programové období 2014-2020 (dále také „Pokyn“) stanovuje postupy certifikace výdajů a zpracování účetní závěrky za účetní rok pro operační programy spolufinancované z Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu pro programové období 2014-2020. Stanovené postupy jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, jakož i připravovanými doporučeními Evropské komise, které měly členské státy k datu vydání Pokynu k dispozici.
Tento metodický pokyn vydaný Ministerstvem financí, s účinností od 1. 6. 2015, je k dispozici také na následující adrese:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2015/metodicky-pokyn-certifikace-vydaju-pro-p-21502    

Aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána Ministerstvem financí s účinností od 1. 8. 2016. K dispozici je také na následující adrese:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-certifikace-pro-programo-25528    

Aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána Ministerstvem financí s účinností od 1. 9. 2017.
Fondy EU v ČR