Příloha č. 15 - Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020

Metodický pokyn obsahuje závazné postupy a pravidla pro jednotlivé subjekty implementační struktury (zejména ministerstva v pozicích řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů) v oblasti finančního řízení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a implementace příslušných operačních programů. Metodický pokyn byl vypracován v souladu s právními předpisy EU a ČR a byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014.
Tento metodický pokyn vydaný Ministerstvem financí je k dispozici také na následující adrese:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2014/metodicky-pokyn-financnich-toku-programu-19506    

Aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána Ministerstvem financí s účinností od 1. 11. 2015. K dispozici je také na následující adrese:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2015/metodicky-pokyn-financnich-toku-programu-22791    

K metodickému pokynu byl dne 18. 8. 2016 vydán Metodický dopis ve věci rozkrývání vlastnické struktury žadatelů/příjemců dotací.

Aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána Ministerstvem financí s účinností od 1. 1. 2017. K dispozici je také na následující adrese:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-financnich-toku-programu-26659    
Fondy EU v ČR