Příloha č. 5 - Metodický pokyn zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020

Cílem metodického pokynu Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020 (dále jen „MP indikátorů 2014–2020“) je poskytnout přehledné a závazné postupy pro správné nastavení indikátorové soustavy a její využívání v rámci programů v období 2014–2020 tak, aby byla zajištěna jednotná pravidla pro monitorování, možnost agregace a následné hodnocení na všech úrovních implementace fondů SSR. MP indikátorů 2014–2020 stanovuje také pravidla pro využívání a aktualizaci NČI 2014+.
MP indikátorů 2014–2020 je závazný pro všechny programy v rámci ESIF (vyjma PRV, pro který je MP doporučujícího charakteru), které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídící orgán je v kompetenci ČR s výjimkou těch ustanovení, která jsou výslovně uváděna jako doporučující. Metodický pokyn byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 9. srpna 2013 na základě usnesení vlády ČR č. 597 a nabývá účinnosti od 1. listopadu 2013.
K 17. březnu 2014 byla vydána aktualizovaná verze metodického pokynu, která nabývá účinnosti od 1. dubna 2014.  Aktualizace spočívala v úpravě názvů a označení článků příslušných nařízení EU v návaznosti na jejich schválení dne 17. prosince 2013 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 – č. 1306/2013).
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 24. 7. 2014 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 10. 2014. Aktualizace se dotkla především kapitoly, která obsahuje pravidla pro tvorbu indikátorové soustavy. Dále byla v rámci aktualizace mimo jiného provedena úprava povinností pro oblast monitorování výsledkových indikátorů na projektu a doplněna doporučení pro správné definování soustav a výkonnostního rámce včetně popisu přístupů DG Regio a DG Employment.
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 19. 8. 2015 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 10. 2015. Aktualizace zahrnovala odstranění vybraných kapitol (definice pojmů, právní základ, seznam zkratek), změnu závaznosti metodického pokynu pro Program rozvoje venkova, zpřesnění ustanovení týkajících se indikátorů (výchozí hodnoty výsledkových indikátorů ESF, indikátorů u fázovaných projektů, teorie změny, hodnoty indikátorů v MS 2014+, projektové indikátory a jejich podskupiny dle funkčnosti v MS2014 +).
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 23.3. 2017 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 5. 2017. Aktualizace zahrnovala formální a textové úpravy, úpravy struktury kapitol, přepracování kapitoly 4.5 Věcné milníky za účelem zajištění souladu s MP monitorování, upřesnění stanovování cílové hodnoty indikátorů pro finanční nástroje/fondy fondů a doplnění možnosti vykazovat cílovou hodnotu indikátoru také ve Zprávě o udržitelnosti projektu v dostatečně odůvodněných případech.
 
Fondy EU v ČR