Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 8 - Metodika přípravy řídící ...

Příloha č. 8 - Metodický pokyn pro přípravu řídicí dokumentace programů v programovém období 2014-2020

Cílem metodického pokynu je definovat základní principy a pravidla pro nastavení procesů v rámci řídicích a kontrolních struktur programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.
Metodický pokyn je strukturován do tří základních částí. První část se věnuje obecnému ukotvení metodického pokynu.  Druhá část je rozdělena do tří oblastí, které řeší následující: (1) oblasti řízení a realizace programu, jejichž procesy budou nastaveny a popsány v řídicí dokumentaci programu, (2) principy a pravidla, které budou při nastavení procesů řízení a realizace programu respektovány, (3) principy a pravidla pro zpracování dokumentace programu určené žadatelům a příjemcům. Přestože dokumenty pro žadatele a příjemce nejsou součástí řídicí dokumentace programu, je problematika zahrnuta do tohoto metodického pokynu, neboť se váže k nastavení procesů probíhajících mezi subjekty implementační struktury programu a žadateli a příjemci a tematicky velice úzce navazuje na nastavení vnitřních procesů v rámci implementační struktury programu. Třetí část metodického pokynu specifikuje důsledky jeho nedodržení.
Metodický pokyn je závazný pro všechny programy v rámci ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídicí orgán je v kompetenci ČR, s výjimkou programů Evropské územní spolupráce a ustanovení, která jsou v tomto pokynu výslovně uváděna jako doporučující. Metodický pokyn byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014 a nabývá účinnosti od 1. dubna 2014.
K 17. březnu 2014 byla vydána aktualizovaná verze metodického pokynu, která nabývá účinnosti od 1. dubna 2014.  Aktualizace spočívala v úpravě názvů a označení článků příslušných nařízení EU v návaznosti na jejich schválení dne 17. prosince 2013 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 – č. 1306/2013).
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 24. 7. 2014 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 10. 2014. V metodickém pokynu došlo kromě formálních úprav a drobných upřesnění textu k doplnění povinnosti ŘO konzultovat před vydáním dokumentaci pro žadatele a příjemce s MMR-NOK, byla stanovena jednotná forma zpracování pravidel pro žadatele a příjemce, byly doplněny závazné vzory pro statut a jednací řád monitorovacího výboru a byla specifikována provazba vybraných ustanovení na podmínky pro vyhlašování výzev před schválením programu ze strany EK a na multikriteriální analýzu rizik.
K metodickému pokynu bylo s platností od 7. 5. 2015 a účinností od 15. 5. 2015 vydáno metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj, kterým byly aktualizovány závazné vzory pro statut a jednací řád monitorovacího výboru. Vzory byly upraveny tak, aby odpovídaly připravenému technickému řešení v MS2014+ a zohlednily připomínky Evropské komise.
K metodickému pokynu bylo s platností od 13. 10. 2015 a účinností od 13. 11. 2015 vydáno metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj, kterým byly na základě podnětů vzešlých z prvních jednání řádných monitorovacích výborů aktualizovány závazné vzory pro statut a jednací řád monitorovacího výboru.
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána k 20. 12. 2016 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 3. 2017. V metodickém pokynu došlo k úpravě závaznosti metodického pokynu pro Program rozvoje venkova v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 540/2015, odstranění kapitol 4, 5 a 8 (Vymezení používaných pojmů, Legislativní základ a Seznam zkratek), které jsou jako v případě ostatních dokumentů součástí Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, doplnění úvodu kapitoly 4 s definicí řídicí dokumentace, upřesnění k metodickému dopisu jako flexibilnímu nástroji ŘO, upřesnění k předkládání řídicí dokumentace k posouzení MMR-NOK a MF, úpravě čl. 2 odst. 9 vzoru jednacího řádu monitorovacího výboru ve smyslu přidání možnosti zasílání a připomínkování podkladů pro jednání pracovní skupiny monitorovacího výboru také elektronickou poštou, úpravě vzoru jednacího řádu monitorovacího výboru a vzoru statutu a etického kodexu monitorovacího výboru v souladu s Metodickým stanoviskem ministryně pro místní rozvoj č. 2 k MP pro přípravu řídicí dokumentace programů v programovém období 2014-2020, který je přílohou č. 8 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, ve věci vzoru jednacího řádu a statutu a etického kodexu monitorovacího výboru, které jsou přílohami uvedeného metodického pokynu.

 
Fondy EU v ČR