Příloha č. 21 - Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020 (dále jen „metodický pokyn“) předkládá Ministerstvo financí (odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka) v rámci své působnosti stanovené § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

Metodický pokyn je jedním ze souboru metodických dokumentů vypracovaných pro programové období 2014 – 2020 a v souladu s koncepcí jednotného metodického prostředí odkazuje na úpravu dalších metodických dokumentů pro programové období 2014 až 2020.
S ohledem na specifičnost jednotlivých operačních programů je metodický pokyn zpracován v obecné rovině a obsahuje základní pravidla pro nastavení řídicího a kontrolního systému řídicího orgánu a pravidla pro výkon kontrol operací, které řídicí orgán vykonává u zprostředkujícího subjektu, žadatele/příjemce veřejné finanční podpory. S cílem hájit finanční zájmy EU a ČR je v metodickém pokynu rovněž věnována pozornost prevenci vzniku nesrovnalostí a jejich odhalování.

Vláda schválila Metodický pokyn 27. října 2014 Usnesením vlády České republiky č. 867/2015. 
Aktualizovaná verze metodického pokynu vydána dne 16. 8. 2016 Metodickým dopisem Ministerstva financí s účinností od 1. 10. 2016.


Tento metodický pokyn vydaný Ministerstvem financí je k dispozici na následující adrese:
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2014/metodicky-pokyn-pro-vykon-kontrol-v-odpo-19720    

Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána dne 6. února 2018 Metodickým dopisem Ministerstva financí s účinností od 1. dubna 2018.

Metodika ke stažení

Fondy EU v ČR