Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 19 - Metodika procesů řízení a ...

Příloha č. 19 - Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+

Cílem metodického pokynu (dále MP MS2014+) je poskytnout řídicím orgánům a dalším subjektům implementační struktury přehledné a závazné postupy pro správu, monitorování, řízení, hodnocení a reportování všech úrovní implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020.

MP MS2014+ definuje odpovědnosti, závazné postupy v rámci procesů a lhůty pro sběr, monitorování a vykazování dat tak, aby byly dodrženy základní zásady a principy monitorování na všech úrovních implementace a naplněny požadavky relevantních legislativních dokumentů a závazných metodických předpisů. Stanovuje jednotnou terminologii a definuje obsah jednotlivých závazných datových položek. Dodržování těchto zásad a pravidel zaručí dostupnost srovnatelných, věcně správných a aktuálních dat pro výstupy za ČR a jednotlivé programy.

Metodický pokyn je závazný pro programy spolufinancované z EFRR, ESF a FS s výjimkou programů Evropské územní spolupráce; je doporučující pro programy spolufinancované z ENRF a EZFRV. 1. část Metodického pokynu byla vydána Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014 a nabývá účinnosti od 1. dubna 2014. 2. část Metodického pokynu byla vydána Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 9. července 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 536/2014 a nabývá účinnosti od 1. října 2014.

K 17. březnu 2014 byla vydána aktualizovaná verze 1. části metodického pokynu, která nabývá účinnosti od 1. dubna 2014.  Aktualizace spočívala v úpravě názvů a označení článků příslušných nařízení EU v návaznosti na jejich schválení dne 17. prosince 2013 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 – č. 1306/2013).
Fondy EU v ČR