Příloha č. 20 - Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020

Cílem metodického pokynu pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020 (dále pouze MP řízení rizik 2014–2020) je zavedení systematického přístupu k identifikaci, hodnocení, zvládání, monitorování a vykazování všech významných rizik systémovým, jednotným a integrovaným způsobem tak, aby tato rizika byla minimalizována a včas eliminována. Cílem MP řízení rizik 2014–2020 je také dosáhnout stavu, kdy rizika, která jsou komunikována s Národním orgánem pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství (dále pouze NOK), mají srovnatelnou vypovídající hodnotu a je možné s nimi dále pracovat, předat návrhy na jejich minimalizaci na vyšší úroveň a následně přijímat nápravná opatření pro snížení významnosti rizika a to nejen z úrovně řídícího orgánu či NOK, ale například i vlády.
MP řízení rizik 2014–2020 je závazný pro všechny programy v rámci všech ESIF, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídící orgán je v kompetenci ČR s výjimkou kapitoly 6, která je doporučující, a jednotlivé řídící orgány mohou v oblasti popsané touto kapitolou zohlednit svá specifika, vnitřní postupy a již nastavený systém řízení rizik. Metodický pokyn byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 9. srpna 2013 na základě usnesení vlády ČR č. 597 a nabývá účinnosti od 1. listopadu 2013.
K 17. březnu 2014 byla vydána aktualizovaná verze metodického pokynu, která nabývá účinnosti od 1. dubna 2014.  Aktualizace spočívala v úpravě názvů a označení článků příslušných nařízení EU v návaznosti na jejich schválení dne 17. prosince 2013 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 – č. 1306/2013).
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 24. 7. 2014 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 10. 2014. V metodickém pokynu došlo zejména k doplnění obsahu multikriteriální analýzy, na jejímž základě budou programy zařazeny do zesíleného řízení rizik, k doplnění popisu koordinace reakcí na prováděné audity a ostatní komunikaci s Evropskou komisí na národní úrovni a ke zpřesnění a dopracování zkušeností z programového období 2007–2013 a popisu nejvýznamnějších rizikových oblastí.
K metodickému pokynu bylo s platností a účinností od 15. 10. 2014 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj  č. 1 ve věci reportování rizik ze strany jednotlivých řídících orgánů Ministerstvu pro místní rozvoj – Národnímu orgánu pro koordinaci.
K metodickému pokynu bylo s platností od 6. 10. 2015 a účinností od 14. 10. 2015 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 2 ve věci reportování rizik ze strany jednotlivých řídicích orgánů Ministerstvu pro místní rozvoj – Národnímu orgánu pro koordinaci.
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 22. 3. 2016 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 5. 2016. V rámci aktualizace nedošlo k doplnění žádných dodatečných povinností pro řídicí orgány. Aktualizace spočívala v úpravě závaznosti metodického pokynu pro Program rozvoje venkova v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 540/2015, úpravě termínů reportování rizik v návaznosti na metodická stanoviska č. 1 a 2, zkrácení a zpřehlednění části týkající se multikriteriální analýzy, upřesnění činnosti a funkce Výboru pro řízení rizik a upřesnění formy, periodicity a obsahu zesíleného řízení rizik.
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 14. 11. 2017 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 1. 2018. Aktualizace byla provedena na základě zkušeností s řízením rizik a vzhledem k potřebě upravit procesy na národní úrovni. Hlavní změny v rámci aktualizace byly následující: došlo k úpravě termínů reportování sestav pro řízení rizik a plánů opatření k těmto rizikům ve vazbě na harmonogram Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR), dále došlo k posunu v povinnosti vyplňování textového pole a vyplnění plánu opatření (původně rizika s významností 13-25, nyní 12-25), ke zpřesnění procesu hodnocení rizik, k úpravě periodicity konání Výboru pro řízení rizik a k doplnění popisu procesu koordinace reakcí na prováděné audity a ostatní komunikaci s EK.

Metodika ke stažení

Fondy EU v ČR