Příloha č. 14 - Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů – je závazný pro všechny programy v rámci ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídicí orgán je v kompetenci ČR s výjimkou programů Evropské územní spolupráce a ustanovení, která jsou v tomto pokynu výslovně uváděna jako doporučující.
Metodický pokyn byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 20. listopadu 2013 na základě usnesení vlády ČR č. 873 a nabývá účinnosti od 1. února 2014.
K 17. březnu 2014 byla vydána aktualizovaná verze metodického pokynu, která nabývá účinnosti od 1. dubna 2014.  Aktualizace spočívala v úpravě názvů a označení článků příslušných nařízení EU v návaznosti na jejich schválení dne 17. prosince 2013 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 – č. 1306/2013).
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 24. 7. 2014 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 10. 2014. V metodickém pokynu byla upravena problematika synergií a komplementarit. Dále byly podrobněji popsány některé procesy, zejména postupy pro arbitrážní hodnocení nebo postupy pro přiřazování hodnotitelů k jednotlivým projektům. Kromě toho prošel metodický pokyn formální kontrolou.
K metodickému pokynu bylo s platností od 22. 12. 2014 a účinností od 1. 1. 2015 vydáno metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1 upřesnňující kapitolu 8.3.4 - Výběr subjektů zapojených do schvalovacího procesu, a metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 2 upřesňující kapitolu 7.1.6 - Harmonogram výzev.
K metodickému pokynubylo dne 12. 4. 2016 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 3 ve věci ​kritérií pro kontrolu přijatelnosti.
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 12. 5. 2016 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 7. 2016. Provedená aktualizace spočívá především v zapracování metodických stanovisek č. 1, 2 a 3 k výběru hodnotitelů, harmonogramu výzev a kritériím pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí; úpravě závaznosti metodického pokynu pro Program rozvoje venkova v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 540/2015; úpravě závaznosti a doplnění specifických postupů pro integrované nástroje; doplnění výjimek z povinnosti využívat aplikaci CBA v MS2014+ pro OP Technická pomoc, fázované projekty a projekty vytvářející příjmy dle čl. 61 obecného nařízení, u kterých je potenciální čistý příjem určen předem pomocí metody paušální sazby; zrušení lhůty 7 měsíců pro uzavření právního aktu o poskytnutí / převodu podpory; rozšíření kapitoly k vydání právního aktu o registrační list a veřejnoprávní smlouvu; úpravě činnosti a kompetencí platforem pro přípravu výzev; doplnění závěrečného ověření způsobilosti, tj. nové fáze procesu schvalování projektů, která je relevantní pro integrované projekty; a úpravě způsobu informování žadatele o výsledku procesu schvalování a možnosti podávat žádost o přezkum v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Ads 83/2014.
K metodickému pokynu bylo dne 21. 7. 2016 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 4 ve věci rozšíření výjimek z povinnosti zpracování CBA, s účinností od 1. 8. 2016.
K metodickému pokynu bylo dne 7. 9. 2016 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 5 ve věci synergických výzev, s účinností od 1. 10. 2016.
K metodickému pokynu bylo dne 28.12. 2016 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 6 ve věcech upřesnění výjimek z povinnosti zpracování CBA, nastavení arbitrážního hodnocení a ke zrušení povinnosti řídicích orgánů zasílat hodnoticí kritéria a model hodnocení měsíc před konáním monitorovacího výboru k připomínkám MMR, s účinností od 1. 3. 2017.
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 27. 11. 2017 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 1. 2018. Provedená aktualizace spočívá především v zapracování metodických stanovisek č. 4, 5 a 6, upřesnění, jaké projekty je možné podávat v rámci synergických/komplementárních výzev, zkrácení šesti měsíční lhůty pro zadání průběžné výzvy do harmonogramu výzev, a to na 3 měsíce před  zahájením příjmu žádostí o podporu, doplnění povinných položek do obsahu výzev týkajících se dalších náležitostí žádosti o podporu, rozpracování postupu odstranění vad žádosti u napravitelných/nenapravitelných kritérií ze strany žadatele v rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, upřesnění, za jakých podmínek nemusí být nasazen arbitr, úpravě fáze závěrečného ověření způsobilosti, která je relevantní pro CLLD a ITI, doplnění povinnosti pro OP VVV, IROP a OP PIK respektovat při výběr projektů závazné stanovisko ITI, upřesnění způsobu podání a možnosti využití žádosti o přezkum, ve stanovení podmínek pro představení projektu žadatelem před hodnoticí komisí a upřesnění postupů pro výzvy MAS.


 
Fondy EU v ČR