Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 24 - Metodika rozvoje lidských zdrojů

Příloha č. 24 - Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013

Cílem metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů (dále MP RLZ) je stanovit jednotná pravidla řízení a rozvoje lidských zdrojů ve fondech EU - od personálního plánování, přes získávání, výběr a adaptaci zaměstnanců, řízení a hodnocení zaměstnanců, až po systém vzdělávání a uvolňování zaměstnanců.
MP RLZ byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na základě usnesení vlády ze dne 16. června 2014 č. 444 (dále UV č. 444/2014) a nabývá účinnosti od 1. září 2014. UV č.  444/2014 je k dispozici zde: Usnesení vlády ze dne 16. června 2014 č. 444    .
 
UV č. 444/2014 zároveň revokuje předchozí usnesení vlády relevantní pro oblast lidských zdrojů ve fondech EU (tj. usnesení vlády ze dne 18. července 2007 č. 818, ze dne 25. února 2008 č. 166, ze dne 26. října 2009 č. 1332 a ze dne 2. května 2012 č. 313).
 
MP RLZ je závazný pro všechny programy, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a Národním strategickým referenčním rámcem, doporučující charakter má pro Program rozvoje venkova. Subjekty implementace jsou povinny řídit se MP RLZ a zohlednit postupy při řízení a rozvoji lidských zdrojů definované tímto pokynem ve své řídicí dokumentaci a metodických postupech.
 
Metodický pokyn nemá přímý dopad na žadatele a příjemce.
 
Přílohy MP RLZ jsou k dispozici samostatně, neboť musí být pro další využití k dispozici v editovatelném formátu.

K metodickému pokynu bylo dne 19. srpna 2014 vydáno Stanovisko k vyplácení mimořádných/cílových odměn dle UV č. 444/2014, MP lidské zdroje, kap. 13.I.4. Toto metodické stanovisko nabývá účinnosti od 1. září 2014.
Další metodické stanovisko bylo vydáno dne 25. listopadu 2014, a to Metodické stanovisko č. 2 ve věci problematiky závaznosti MP lidské zdroje pro příjemce technické pomoci.

Dne 5. června 2015 bylo s účinností od 1. července 2015 vydáno Metodické stanovisko č. 4 ve věci závaznosti a účinnosti MP lidské zdroje po 1.7.2015, tedy v období, kdy bude docházet k převodu zaměstnanců do služebního poměru. Zároveň řeší přenos pravidel vůči subjektům implementace, na něž se tento zákon nevztahuje.

K 30. září 2015 byla vydána aktualizovaná verze metodického pokynu, která nabývá účinnosti od 1. listopadu 2015.  Aktualizace spočívala ve sjednocení pravidel v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů v celé implementační struktuře Dohody o partnerství / Národního strategického referenčního rámce (DoP/NSRR) dle požadavků zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

K metodickému pokynu bylo s platností od 7. dubna 2016 a účinností od 1. května 2016 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 5, ve věci ve věci předkládání přehledu o absolvovaných specifických vzdělávacích akcích.

K metodickému pokynu bylo 22. května 2017 s účinností od 1. července 2017 vydáno Metodické stanovisko č. 6 ve věci úpravy podmínek výběru a přijímání zaměstnanců. Úprava kapitoly č. 9  metodického pokynu (Výběr a přijímání zaměstnanců) a přílohy č. 3 (Vzorová  šablona inzerce) spočívá v odstranění nadbytečné administrativní, časové a finanční zátěže a zároveň ve sladění podmínek s požadavky zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (zákon o státní službě). Úprava je provedena ve vazbě na novelu zákona o státní službě, získané zkušenosti s přijímáním zaměstnanců do služebního poměru dle zákona o státní službě, potřebu zjednodušení a zpřehlednění podmínek pro přijetí zaměstnance do pracovního poměru a zkušenosti z aplikace podmínek kap. č. 9.

K metodickému pokynu bylo 26. října 2017 s účinností od 1. ledna 2018 vydáno Metodické stanovisko č. 7 ve věci osobních příplatků.
 

Metodika a přílohy ke stažení

Archiv

Fondy EU v ČR