Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 7 - Metodika využití integrovaných ...

Příloha č. 7 - Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) je závazný pro nositele integrovaných nástrojů a pro řídicí orgány a to pro všechny programy v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství. Vzhledem k jejich charakteru není MPIN závazný pro programy přeshraniční spolupráce. Řídící orgány jsou povinny řídit se tímto metodickým pokynem a zohlednit jeho závazná ustanovení do nastavení svých interních postupů.
MPIN poskytuje všem relevantním zapojeným partnerům jednotné závazné postupy při přípravě, hodnocení, schvalování, realizaci, monitorování a vyhodnocování integrovaných strategií a integrovaných nástrojů.

MPIN byl schválen vládou ČR usnesením ze dne 27. srpna 2014 č. 682 a přímo zavazuje ŘO, jako subjekty zodpovědné za přípravu a řízení programu, a nositele IN postupovat v souladu s tímto metodickým pokynem. Metodický pokyn nabývá účinnosti od 1. září 2014.

K metodickému pokynu bylo s platností od 31. 7. 2015 a účinností od 1. 9. 2015 vydáno metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj, kterým jsou aktualizovány (metodicky zpřesněny) kapitoly věnující se integrovanému nástroji CLLD.

K 10. 11. 2015 byla vydána aktualizovaná verze metodického pokynu, která nabývá účinnosti dne 10. 11. 2015, vyjma následujících kapitol s odloženou účinností ode dne 1. 1. 2016:
 • 8.2.2 Předkládání a hodnocení integrovaných strategií ITI a IPRÚ - Věcné hodnocení,
 • 8.3.2 Předkládání a hodnocení integrovaných strategií CLLD - Věcné hodnocení,
 • 9 Realizace integrovaných strategií,
 • 10.4 Monitorování projektů a změny projektů přeložených v rámci IN,
 • 10.7 Změny integrované strategie,
 • 12 Důsledky nedodržení metodického pokynu a odpovědnost za pochybení,
 • Příloha č. 3: Protokol o věcném hodnocení integrované strategie,
 • Příloha č. 4: Akceptační dopis Integrované strategie ITI/IPRÚ (i přes doporučující charakter),
 • Příloha č. 5: Akceptační dopis strategie CLLD (i přes doporučující charakter),
 • Příloha č. 16: Doporučující seznam kritérií pro výběr integrovaných projektů, včetně posouzení souladu integrovaných projektů s integrovanou strategií ITI zprostředkujícím subjektem na úrovni měst (ZS ITI) (i přes doporučující charakter) a
 • Příloha č. 17: Rozdělení rolí v rámci integrovaných strategií ITI a IPRÚ (i přes doporučující charakter).

Aktualizace zahrnovala odstranění vybraných kapitol (definice pojmů, právní základ, seznam zkratek), změnu závaznosti metodického pokynu pro Program rozvoje venkova, upřesnění povinné struktury integrovaných strategií, zpřesnění jednotlivých kroků v procesu hodnocení a schvalování strategií (ITI, IPRÚ, CLLD) a postupů schvalování integrovaných projektů (ITI a IPRÚ), upřesnění postupů vyhlašování výzev MAS a procesů schvalování integrovaných projektů SCLLD, zapracování povinnosti zřízení zprostředkujícího subjketu ITI na úrovni města u programů podporovaných z EFRR, určení rolí a delegovaných činností mezi řídicími orgány, zprostředkujícími subjkety na úrovni měst a nositeli strategií ITI a IPRÚ, zpřesnění procesu realizace integrované strategie na úrovni nositele integrované strategie, reformulování hodnotících kritérií integrovaných strategií pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a pro věcné hodnocení, doplnění kritérií pro výběr integrovaných projektů (včetně posouzení souladu projektových záměrů s integrovanou strategií zprostředkujícím subjektem na úrovni města) a doplnění vzorů akceptačních dopisů integrované strategie.

K metodickému pokynu bylo s účinností od 8. 2. 2016 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 2, ve věci součinnosti zprostředkujícího subjektu při přípravě kritérií pro výběr projektů v rámci integrovaných územních investic (ITI).

K metodickému pokynu bylo s účinností od 15. 8. 2016 do 31. 12. 2016 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 3, ve věci úpravy postupu hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje (úprava počtu opakování).

K metodickému pokynu bylo s platností od 7. 11. 2016 a účinností od 8. 11. 2016 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 4, ve věci upřesnění některých povinností předkladatelů integrovaných strategií a odstranění administrativních chyb.

K metodickému pokynu bylo dne 21. 12. 2016 s účinností od 1.1. 2017 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 5, ve věci prodloužení období účinnosti Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 3. 

K metodickému pokynu bylo dne 1.2. 2017 s účinností od 15.2. 2017 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 6, ve věci úpravy postupu v případě, že výsledek dílčího hodnocení všech zúčastněných řídicích orgánů je shodný a roven „ano s výhradou“ (zrušení povinnosti svolat jednání Velké komise ŘO).
 
K 22. dubnu 2017 byla vydána aktualizovaná verze metodického dokumentu, která nabývá účinnosti k 1. květnu 2017 (kapitola 10.7 Změny integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD), resp. k 1. červnu 2017 (ostatní kapitoly metodického dokumentu).


V rámci aktualizace metodického dokumentu došlo k zapracování předchozích metodických stanovisek č. 2-4, komplexní proměnou prošel projektový cyklus všech integrovaných nástrojů, došlo ke zpřesnění postupů velké komise ŘO, která stanovuje celkový výsledek věcného hodnocení integrovaných strategií, úpravě přiložených procesních schémat, celkovému přepracování způsobu a podoby podávání změn integrovaných strategií, upřesnění monitorování integrovaných strategií (byla přepracována a doplněna Struktura Zprávy o plnění integrované strategie a nově doplněny stavy Zprávy o plnění integrované strategie), doplnění příloh k minimálním požadavkům na vyjádření Řídicího výboru ITI/IPRÚ k žádosti o změnu integrovaného projektu  a vyjádření MAS k žádosti o změnu integrovaného projektu, vyjmutí obsahu přílohy č. 11: Struktura Zprávy o pokroku integrovaných nástrojů (do dořešení technického zadání s dodavatelem MS2014+) a k upřesnění povinností nositelů v souvislosti s provedenými změnami.

K metodickému pokynu bylo dne 27.7. 2017 s účinností od 1.9. 2017 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 7, ve věci závazného stanoviska ZS – ITI.

K metodickému pokynu bylo s platností a účinností od 13.10. 2017 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 8 ve věci procesu hlášení změn finančního plánu integrovaných strategií, kdy po nositelích IN nebude požadováno dodržení termínu 15. 11. 2017 pro žádost o změnu finančního plánu mezi lety 2017 a 2018.


K metodickému pokynu bylo dne 28.11. 2017 s účinností od 1.1. 2018 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 9 ve věci ve věci monitorování a evaluace integrovaných strategií a integrovaných projektů.

K metodickému pokynu bylo dne 12.2. 2018 s účinností od 1.4. 2018 vydáno Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 10 ve věci ve věci úpravy textu týkající se podstatných změn v integrovaných strategiích.

 
Fondy EU v ČR