Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Metodické dokumenty > Metodika řízení programů > Př. 9 - Metodika způsobilých výdajů

Příloha č. 9 - Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020

Cílem metodického pokynu pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 je stanovit jednotná pravidla způsobilosti výdajů a definovat základní podmínky způsobilosti výdajů pro programy v souladu s právními předpisy Evropské unie a v kontextu právních předpisů České republiky. Metodický pokyn definuje obecná kritéria způsobilosti výdajů a definuje omezení způsobilosti výdajů pro jejich určité typy (např. v oblasti pořizování nemovitostí nebo outsourcingu).
Metodický pokyn způsobilých výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020 je závazný pro všechny programy v rámci ESIF (vyjma PRV, pro který je MP doporučujícího charakteru), které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž řídící orgán je v kompetenci ČR. Metodický pokyn byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 9. srpna 2013 na základě usnesení vlády ČR č. 597 a nabývá účinnosti od 1. listopadu 2013.
K 17. březnu 2014 byla vydána aktualizovaná verze metodického pokynu, která nabývá účinnosti od 1. dubna 2014.  Aktualizace spočívala v úpravě názvů a označení článků příslušných nařízení EU v návaznosti na jejich schválení dne 17. prosince 2013 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 – č. 1306/2013).
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 24. 7. 2014 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 10. 2014. V metodickém pokynu došlo kromě formálních úprav k upřesnění povinnosti zajistit oddělenou účetní evidenci, která byla rozšířena na všechny transakce související s projektem (oproti původnímu požadavku vztahujícímu se k výdajům a příjmům), dále byly rozpracovány postupy nastavování zjednodušených metod vykazování výdajů a jejich kontrola a zpřesněny části věnované způsobilosti DPH a projektům vytvářejícím příjmy.
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 19. 8. 2015 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 10. 2015. Aktualizace zahrnovala odstranění vybraných kapitol (definice pojmů, právní základ, seznam zkratek), změnu závaznosti metodického pokynu pro Program rozvoje venkova, úpravu povinnosti příjemce vést oddělenou účetní evidenci či kód, doplnění tzv. náhrady platu mezi způsobilé osobní náklady, a vypuštění kapitoly věnované využívání externích služeb.
Další aktualizovaná verze metodického pokynu byla vydána ke dni 20. 12. 2016 s tím, že nabývá účinnosti k 1. 3. 2017. Aktualizace zahrnovala rozšíření výčtu právních předpisů o zákon č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, aktualizaci zákona o účetnictví, zpřesnění způsobilosti výdajů v rámci zjednodušených metod vykazování
a jejich kontroly, úpravu
způsobilosti dovolené a převedené dovolené a
formulace týkající se outsourcingu, doplnění výčtu nezpůsobilých výdajů o osobní náklady za období mimo implementaci ESI fondů, doplnění způsobilosti odbytného dle zákona o státní službě a doplnění určování cen pozemku a staveb při výkupu nemovitostí u dopravních staveb v souladu s postupem dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

 
Fondy EU v ČR