Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

Program ESPON 2020 navazuje v období 2014-2020 na operační program ESPON 2013 realizovaný v období let 2007-2013. Zkratka ESPON (European Spatial Observation Network) znamená česky Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost a jak lze již odvodit z názvu, ESPON je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků.
Program ESPON 2020 financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj mohou využít veřejné, veřejnoprávní i soukromé subjekty jak z členských států EU, tak i ze 4 partnerských zemí EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).  Na projekty bude z ERDF využito 100% uznatelných nákladů projektu s přispěním členských a partnerských států EU. Celý proces je organizován v anglickém jazyce a řízením programu je pověřeno lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury. Jediným příjemcem finanční alokace prioritní osy 1 bude Evropské sdružení pro územní rozvoj, které bude na jednotlivé projekty vyhlašovat výběrová řízení.

    

Program ESPON 2020 se zaměří na jednu prioritu, která se rozdělí na více oblastí podpory:
 
Prioritní osa 1: Územně analytické podklady, přenos, pozorování, nástroje a informovanost
 
Specifický cíl 1: Průběžná produkce územně analytických podkladů
Snaha o lepší pochopení střednědobých a dlouhodobých územních trendů, budoucích perspektiv pro Evropu a kvalitnější před legislativní a regulatorní hodnocení dopadu návrhů politik EU s územním dopadem.
 
Specifický cíl 2: Lepší přenos znalostí a využití analytické podpory uživatelů
Snaha o širší využívání územně analytických podkladů s evropskou perspektivou při rozvoji politik na národní, regionální a místní úrovni za různými účely. Snaha o lepší integraci územní dimenze do implementace programů financovaných z ESIF (včetně přípravy programů po roce 2020), častější využívání evropských územně analytických podkladů a údajů v evropských diskuzích o politikách a jejich přípravě a širší zahrnutí výsledků výzkumu a analýz v relevantních procesech územních, městských a rezortních politik na všech úrovních veřejné správy. 

Specifický cíl 3: Kvalitnější pozorování území a nástroje pro územní analýzy
Snaha o lepší územní monitorování provádění politik, větší využívání územní dimenze na všech úrovních (včetně makroregionálních), užitečnější sada nástrojů pro územní analýzy a hodnocení dopadu zajišťující lepší podporu a školení pro uživatele na všech úrovních správy a také pro další programy financování z ESIF a dále širší využívání údajů, ukazatelů a map ESPON v souvislosti s relevantními oblastmi a procesy politik.
 

Specifický cíl 4: Širší informovanost a využívání územně analytických podkladů
Snaha o vyšší míru informovanosti větší skupiny potenciálních uživatelů evropských územně analytických podkladů, větší přítomnost analytických podkladů a argumentů v politických diskuzích na všech úrovních, srozumitelnější komunikace s jasně definovanými cílovými skupinami a podpora sítě kontaktních míst programu ESPON.
 
 Veškeré relevantní dokumenty naleznete na  webových stránkách programu    .

Novinky

06.10.2017 - Rádi bychom Vás upozornili na možnost účastnit se pětiměsíční stáže v Lucemburku.

06.10.2017 - Věnujte prosím pozornost předběžné informaci i vybraných Cílených analýzách, na která budou vyhlášena výběrová řízení v průběhu podzimních měsíců 2017.

06.10.2017 - Rádi bychom Vás znovu upozornili na možnost předkládat návrhy na tematické zaměření Cílených analýz.

11.09.2017 - Nově byla vyhlášeny výzva k podání nabídek pro kontrakt v rámci Cílených analýz Programu spolupráce ESPON 2020.

11.09.2017 - Program spolupráce ESPON vypsal novou výzvu na předkládání nabídek v pro korektury a editační služby v anglickém jazyce.

Program ESPON 2020

Základní informace

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Koordinátor příprav a realizace OP ESPON 2020
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 119/3
Tel: 224 862 262
espon@mmr.cz
www.espon.eu