Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

Program ESPON 2020 navazuje v období 2014-2020 na operační program ESPON 2013 realizovaný v období let 2007-2013. Zkratka ESPON (European Spatial Observation Network) znamená česky Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost a jak lze již odvodit z názvu, ESPON je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků.
Program ESPON 2020 financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj mohou využít veřejné, veřejnoprávní i soukromé subjekty jak z členských států EU, tak i ze 4 partnerských zemí EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).  Na projekty bude z ERDF využito 100% uznatelných nákladů projektu s přispěním členských a partnerských států EU. Celý proces je organizován v anglickém jazyce a řízením programu je pověřeno lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury. Jediným příjemcem finanční alokace prioritní osy 1 bude Evropské sdružení pro územní rozvoj, které bude na jednotlivé projekty vyhlašovat výběrová řízení.

    

Program ESPON 2020 se zaměří na jednu prioritu, která se rozdělí na více oblastí podpory:
 
Prioritní osa 1: Územně analytické podklady, přenos, pozorování, nástroje a informovanost
 
Specifický cíl 1: Průběžná produkce územně analytických podkladů
Snaha o lepší pochopení střednědobých a dlouhodobých územních trendů, budoucích perspektiv pro Evropu a kvalitnější před legislativní a regulatorní hodnocení dopadu návrhů politik EU s územním dopadem.
 
Specifický cíl 2: Lepší přenos znalostí a využití analytické podpory uživatelů
Snaha o širší využívání územně analytických podkladů s evropskou perspektivou při rozvoji politik na národní, regionální a místní úrovni za různými účely. Snaha o lepší integraci územní dimenze do implementace programů financovaných z ESIF (včetně přípravy programů po roce 2020), častější využívání evropských územně analytických podkladů a údajů v evropských diskuzích o politikách a jejich přípravě a širší zahrnutí výsledků výzkumu a analýz v relevantních procesech územních, městských a rezortních politik na všech úrovních veřejné správy. 

Specifický cíl 3: Kvalitnější pozorování území a nástroje pro územní analýzy
Snaha o lepší územní monitorování provádění politik, větší využívání územní dimenze na všech úrovních (včetně makroregionálních), užitečnější sada nástrojů pro územní analýzy a hodnocení dopadu zajišťující lepší podporu a školení pro uživatele na všech úrovních správy a také pro další programy financování z ESIF a dále širší využívání údajů, ukazatelů a map ESPON v souvislosti s relevantními oblastmi a procesy politik.
 

Specifický cíl 4: Širší informovanost a využívání územně analytických podkladů
Snaha o vyšší míru informovanosti větší skupiny potenciálních uživatelů evropských územně analytických podkladů, větší přítomnost analytických podkladů a argumentů v politických diskuzích na všech úrovních, srozumitelnější komunikace s jasně definovanými cílovými skupinami a podpora sítě kontaktních míst programu ESPON.
 
 Veškeré relevantní dokumenty naleznete na  webových stránkách programu    .

Novinky

15.02.2017 - Výzva k předkládání nabídek na ucelený přehled o stavu přechodu k digitální transformaci.

07.02.2017 - ESPON ESÚS vyhlásí v prvních měsících roku 2017 sedm nových aktivit v oblasti aplikovaného výzkumu.

30.01.2017 - Rádi bychom Vám představili novou publikaci programu ESPON, která obsahuje vize a scénáře pro evropské území do roku 2050.

30.01.2017 - Představujeme Vám novou publikaci programu ESPON s názvem Atlas ESPON – Mapování evropských územních dynamik.

16.12.2016 - Program ESPON bude vyhlašovat výzvu na tři smlouvy pro cílené analýzy

Program ESPON 2020

Základní informace

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Koordinátor příprav a realizace OP ESPON 2020
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 119/3
Tel: 224 862 262
espon@mmr.cz
www.espon.eu