Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

Program spolupráce ESPON 2020 již od roku 2002 podporuje evropskou územní dimenzi jako nedílnou součást rozvoje a spolupráce v Evropě. Prosazuje ji prostřednictvím důkazů, znalostí a informací o územní politice, které dává k dispozici veřejným institucím a všem zainteresovaným aktérům z oblasti politického rozhodování na všech úrovních. Program neustále pokračuje v konsolidaci monitorovací sítě (databáze) pro územní rozvoj a soudržnost (ESPON – European Spatial Observation Network) a poskytuje k využití srovnatelná, systematická a spolehlivá data o území na celoevropské úrovni.
    

Program ESPON 2020 financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj mohou využít veřejné, veřejnoprávní i soukromé subjekty jak z členských států EU, tak i ze 4 partnerských zemí EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). V rámci programu existuje několik variant účasti na programu a forem, jak z programu profitovat. Zájemce, tzv. zainteresovaný subjekt, může projevit zájem o cílenou analýzu a žádat přímo o sběr dat na podporu vlastních procesů politického rozhodování. V roli poskytovatele služeb mohou zájemci soutěžit o zakázky na tvorbu územních důkazů, analýz územní politiky a dalších služeb. Dále všem zájemcům jsou zdarma k dispozice veškeré materiály zpřístupněné prostřednictvím médií a nástrojů programu ESPON.
 
Program ESPON 2020 se zaměřuje zejména na tyto cílové skupiny:
  • tvůrci evropské územní politiky
  • tvůrci a praktikové územní politiky na úrovni států
  • instituce, které realizují programy ESIF a vypracovávají související periodické zprávy
  • tvůrci a praktikové územní politiky na regionální a místní úrovni
  • organizace, které prosazují zájmy regionů a města na úrovni EU
  • akademická obec, výzkumní pracovníci a studenti
  • soukromý sektor a širší evropská veřejnost.
 
Řízením programu je pověřeno lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury. Hlavním mluvčím a odpovědným orgánem za realizaci všech činností programu je ESPON ESÚS.
Oficiálním komunikačním jazykem programu je angličtina.
 
Aktivity programu jsou v rámci jedné priority rozděleny na pět specifických cílů:
 
Specifický cíl 1: Posílení tvorby evropských důkazů prostřednictvím aplikovaného výzkumu a analýz
Implementace cca 22 projektů aplikovaného výzkumu, vycházejících z požadavků územní politiky a pokrývajících celoevropský prostor, které obohatí databázi programu s cílem lépe pochopit střednědobé a dlouhodobé územní evropské trendy a budoucí perspektivy.

Specifický cíl 2: Lepší přenos vědomostí a využití analytické podpory
Tvorba nejméně 25 cílených analýz realizovaných ve spolupráci se zainteresovanými subjekty, kteří přispějí k dostupnosti územních důkazů a poskytnou podporu programům ESIF. Další aktivitou je vznik cca 45 tematických příspěvků v podobě krátkých zpráv o územní politice a studií na konkrétní témata, která budou reagovat na politickou poptávku.

Specifický cíl 3: Kvalitnější územní pozorování a nástroje územních analýz
Záměrem je tvorba či údržba nejméně osmi územně pozorovacích, monitorovacích a analytických nástrojů online. Dále je v plánu zveřejnění tří zpráv o průběhu územního monitoringu ke konkrétním datům v průběhu programového období tak, aby byly zdrojem informací a podpory pro tvorbu politik na všech úrovních.
 
Specifický cíl 4: Širší informovanost a využívání územně analytických podkladů
Plánováno je nejméně 60 aktivit včetně uspořádání 40 akcí a vydání 20 publikací na celoevropské, nadnárodní a státní úrovni, jejichž smyslem je podpora širšího využití evropských územních důkazů. Součástí komunikačních aktivit je i posun směrem k většímu využití digitálních médií.
 
Veškeré relevantní dokumenty naleznete na  webových stránkách programu     
 

Novinky

13.02.2018 - Konference o integrovaném územním rozvoji zemí V4+2 se bude konat 7. března v Budapešti v rámci programu spolupráce ESPON 2020.

02.02.2018 - Program spolupráce ESPON nabízí studentům zajímavou pracovní zkušenost formou stáže v ESÚS v Lucemburku.

02.02.2018 - Výzva k předkládání nabídek se týká jednotlivých auditů v programu spolupráce ESPON.

02.02.2018 - Výzva k předkládání nabídek se týká implementace hodnocení programu ESPON 2020 v polovině programového období.

30.01.2018 - V únoru se v Bruselu uskuteční konference na téma plánování a řízení metropolitních oblastí.

Program ESPON 2020

Základní informace

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Koordinátor příprav a realizace OP ESPON 2020
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 119/3
Tel: 224 862 262
espon@mmr.cz
www.espon.eu