Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program ESPON 2020 > Novinky > Aktuální výběrová řízení ESPON

Aktuální výběrová řízení ESPON

11.12.2015: Program ESPON vyhlásil výběrová řízení - 7 témat.
The Geography of New Employment Dynamics in Europe
Geografie dynamiky nových pracovních míst v Evropě
 
Tato aktivita poskytne Evropské územní důkazy o dynamice nových pracovních míst v evropských zemích a regionech. Výzkum by měl určit územní podmínky a faktory, které pomáhají při lokalizaci nových pracovních míst zejména v oblasti "znalostní ekonomiky".

Politické otázky
Cílem této výzkumné činnosti je odpovědět na následující klíčové politické otázky:
 • Jaké jsou územní vzorce tvorby nových pracovních míst v Evropě a jak se budou pravděpodobně vyvíjet v budoucnosti na základě směřování politiky? Jaký dopad budou mít současné trendy na budoucí rozvoj evropských regionů?
 • Jak se evropská politika soustředí na sektor „znalostní ekonomiky“ pro investice, zaměstnanost a růst s dopadem na geografické rozložení vytváření nových pracovních míst, a jaký to má dopad na regionální rozvoj a územní soudržnost?
 • Jaká jsou klíčová politická ponaučení pro politiku soudržnosti, a jaké jsou příležitosti pro zaostávající regiony, aby zužitkovaly své místní potenciály a kvalifikační základnu emigrantů, s cílem zachytit přesun ztracené dovednostní základny emigrantů, a inovovaly nové sektory?
  Požadované služby jsou blíže vysvětleny v technických a administrativních podmínkách.
  Rozpočet
  Maximální dostupný rozpočet pro tuto zakázku je € 400 000 bez DPH, ale včetně všech jiných daní a výdajů.
  Zadávací dokumentace
  O kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh lze zdarma požádat e-mailem na adrese tenders@espon.eu nebo na Portail des Marchés Publics    .
  Lhůta pro přístup k dokumentům: 2. února 2016
  Lhůta k podání nabídky
  Lhůta k podání nabídky je 9. února 2016 v 10:00 (CET - středoevropského času).
  Více informací
  Každá žádost o dodatečné informace musí být podána písemně e-mailem na adresu: tenders@espon.eu.
  Oznámení o nabídkovém řízení bylo zveřejněno v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám TED (Tenders Electronic Daily) a na lucemburském „Portail des Marchés Publics“ (www.marches.public.lu/    ).
  Další informace lze nalézt na oficiálních stránkách ESPON    .

 

The World in Europe, global FDI flows towards Europe
Svět v Evropě, globální toky přímých zahraničních investic do Evropy.
 
Tato aktivita poskytne Evropské územní důkazy o tocích a trendech přímých zahraničních investic v průběhu posledních 10 let do evropských zemí, regionů a měst. Aktivita by měla identifikovat důvody přímých zahraničních investorů, územních podmínek a faktorů, které určují jejich umístění.

Politické otázky
Cílem této výzkumné činnosti je odpovědět na následující klíčové politické otázky:

 • Jaké jsou globální vzorce a současné trendy (10 let) příjmu přímých zahraničních investic do EU, a jak ovlivňují celkový územní rozvoj Evropy?
 • Jaký význam mají příjmy přímých zahraničních investic na regionální růst a konkurenceschopnost a pro snižování ekonomických rozdílů v Evropě (mezi regiony více rozvinutými, v přechodu a méně rozvinutými)?
 • Jaké typy regionů a měst přijímají zahraniční investice a pro které ekonomické činnosti (výroba a služby a jejich podkategorie)?
 • Jaké územní faktory podmiňují umístění přímých zahraničních investic? Jak makroekonomické faktory a místní předpisy územně ovlivňují příjem přímých zahraničních investic?
 • Jaká politická opatření by mohla být přijata k přilákání přímých zahraničních investic v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti území EU na různých úrovních (globální, evropské, nadnárodní, národní, regionální, městské)?
  Požadované služby jsou blíže vysvětleny v technických a administrativních podmínkách.
  Rozpočet
  Maximální dostupný rozpočet pro tuto zakázku je € 700 000 bez DPH, ale včetně všech jiných daní a výdajů.
  Zadávací dokumentace
  O kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh lze zdarma požádat e-mailem na adrese tenders@espon.eu nebo na Portail des Marchés Publics    .
  Lhůta pro přístup k dokumentům: 2. února 2016
  Lhůta k podání nabídky
  Lhůta k podání nabídky je 9. února 2016 v 12:00 (CET - středoevropského času).
  Více informací
  Každá žádost o dodatečné informace musí být podána písemně e-mailem na adresu: tenders@espon.eu.
  Oznámení o nabídkovém řízení bylo zveřejněno v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám TED (Tenders Electronic Daily) a na lucemburském „Portail des Marchés Publics“ (www.marches.public.lu/    ).
  Další informace lze nalézt na oficiálních stránkách ESPON    .

 

Small and Medium-sized Enterprises in European Regions and Cities
Malé a středně velké podniky v evropských regionech a městech.
 
Tato aktivita poskytne Evropské územní důkazy o územních vzorech a výkonnosti malých a středně velkých podnicích v Evropě a navrhne územní investiční strategie, které mohou být v různých regionech považovány za další posílení rozvoje a udržitelnosti malých a středně velkých podniků..

Politické otázky
Cílem této výzkumné činnosti je odpovědět na následující klíčové politické otázky:

 • Jaké je rozložení malých a středních podniků (SaMSE) mezi evropskými regiony a městy z hlediska velikost, zaměstnanosti, odvětví a ekonomické důležitosti? Mohou být identifikovány specifické územní vzory, které se týkají umisťování nových začínajících SaMSE, jejich doby přežití a popřípadě růstu?
 • Do jaké míry a jak SaMSE přispívají k rozvoji podnikání, vytváření nových pracovních míst a inovací v evropských regionech a městech zejména v oblastech kreativní/znalostní ekonomice, informačních a komunikačních technologiích a nízkouhlíkové ekonomice? Jaký je klíčový vývoj růstu SaMSE zejména v době po krizi?
 • Jaké jsou hlavní příležitosti a překážky růstu SaMSE? Liší se to nějak napříč Evropou, a pokud ano, jak? Jsou podmínky pro rozvoj lepší v urbanizovanějších oblastech? Jak mezinárodní propojenost a globalizace ovlivňuje SaMSE?
 • Jak by mohl být lépe podpořen rozvoj SaMSE v různých typech regionů/území? Jaké typy strategií územního rozvoje by měli být brány v úvahu k posílení rozvoje a udržitelnosti podnikatelského prostředí SaMSE v v různých regionech a městech? Jaká je role veřejného sektoru a kde by mohly být veřejné peníze vynaloženy efektivněji?
  Požadované služby jsou blíže vysvětleny v technických a administrativních podmínkách.
  Rozpočet
  Maximální dostupný rozpočet pro tuto zakázku je € 500 000 bez DPH, ale včetně všech jiných daní a výdajů.
  Zadávací dokumentace
  O kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh lze zdarma požádat e-mailem na adrese tenders@espon.eu nebo na     Portail des Marchés Publics    .
  Lhůta pro přístup k dokumentům: 2. února 2016
  Lhůta k podání nabídky
  Lhůta k podání nabídky je 9. února 2016 v 14:00 (CET - středoevropského času).
  Více informací
  Každá žádost o dodatečné informace musí být podána písemně e-mailem na adresu: tenders@espon.eu.
  Oznámení o nabídkovém řízení bylo zveřejněno v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám TED (Tenders Electronic Daily) a na lucemburském „Portail des Marchés Publics“ (www.marches.public.lu/    ).
  Další informace lze nalézt na oficiálních stránkách ESPON    .


Territories and low-carbon economy
Území a nízkouhlíková ekonomika.
 
Tato aktivita poskytne Evropské územní důkazy o územním rozměru realizace nízkouhlíkové ekonomiky v různých typech evropských měst a regionů.

Politické otázky
Cílem této výzkumné činnosti je odpovědět na následující klíčové politické otázky:

 • Jak vypadají vzorce spotřeby energie (v rozlišení mezi obnovitelnou a neobnovitelnou) v evropských regionech a městech (členěných do soukromých a veřejných budov), ekonomických činnostech (služby, lesnictví a zemědělství) a v dopravě? Jak se změnily v posledních 10 letech v různých typech evropských regionů a měst (hlavní města, sekundární póly růstu, malá a středně velká města)?
 • Existují určité typy evropských regionů a měst, které jednoduše využívají plný potenciál obnovitelných zdrojů energie? Jak lze vyřešit v této souvislosti vyřešit problémy v různých územích? (až 5 případových studií)
 • Jaká akce/politika je potřeba v regionu/městě k hladkému přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku/životní styl. Jak mohou regiony a města vytvářet rámcové podmínky pro odblokování investic soukromého sektoru do nízkouhlíkových technologií?
  Požadované služby jsou blíže vysvětleny v technických a administrativních podmínkách.
  Rozpočet
  Maximální dostupný rozpočet pro tuto zakázku je € 700 000 bez DPH, ale včetně všech jiných daní a výdajů.
  Zadávací dokumentace
  O kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh lze zdarma požádat e-mailem na adrese tenders@espon.eu nebo na Portail des Marchés Publics    .
  Lhůta pro přístup k dokumentům: 2. února 2016
  Lhůta k podání nabídky
  Lhůta k podání nabídky je 9. února 2016 v 16:00 (CET - středoevropského času).
  Více informací
  Každá žádost o dodatečné informace musí být podána písemně e-mailem na adresu: tenders@espon.eu.
  Oznámení o nabídkovém řízení bylo zveřejněno v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám TED (Tenders Electronic Daily) a na lucemburském „Portail des Marchés Publics“ (www.marches.public.lu/    ). Další informace lze nalézt na oficiálních stránkách ESPON    .

 

Inner Peripheries: national territories facing challenges of access to basic services of general interest
Vnitřní periferie: území státu čelí problémům s přístupem k základním službám obecného zájmu.
 
Tato aktivita poskytne Evropské územní důkazy o přítomnosti a charakteristice vnitřních periferií, a také strategii na úrovni EU k řešení problémů vnitřních periferií.

Politické otázky
Cílem této výzkumné činnosti je odpovědět na následující klíčové politické otázky:

 • Jaké jsou klíčové prvky v pojetí vnitřních periferií? Jak mohou být vnitřní periferie zmapovány? Jaký je současný model vnitřních periferií na evropském území? Které z oblastí jsou vystaveny nebezpečí přeměny na vnitřní periferie?
 • Jak lze evropské vnitřní periferie charakterizovat ve vztahu k otázkám, jako jsou různé věkové skupiny obyvatelstva, zastoupení žen a mužů, vývoj cen na trhu s nemovitostmi a různým typům regionů?
 • Co způsobuje vyloučení a jaké jsou možnosti nápravy? (procesy jako je demografický pokles, stárnutí, ekonomický pokles, pokles zaměstnanosti, změna dostupnosti služeb obecného zájmu, veřejné financování…)?
 • Jaké jsou možné územní potenciály vnitřních periferií? Jak je lze prozkoumat, využít a jak lze podpořit jejich konkurenceschopnost? Jaké jsou možnosti vytváření pracovních míst a zlepšení kvality života občanů vzhledem k daným životním podmínkám?
 • Jaké národní, regionální a místní strategie včetně dalších funkčních přístupů ke spolupráci by měly být brány v úvahu za účelem zlepšení situace vnitřních periferií?
 • Jak se podařilo vnitřní periferie integrovat do agendy EU a do problematiky kohézní politiky? Jaké jsou možnosti silnější integrace do budoucna? Jak jsou rozdíly v přístupu k vnitřním periferiím a zaostávajícím regionům?
  Požadované služby jsou blíže vysvětleny v technických a administrativních podmínkách.
  Rozpočet
  Maximální dostupný rozpočet pro tuto zakázku je € 800 000 bez DPH, ale včetně všech jiných daní a výdajů.
  Zadávací dokumentace
  O kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh lze zdarma požádat e-mailem na adrese tenders@espon.eu nebo na Portail des Marchés Publics    .
  Lhůta pro přístup k dokumentům: 2. února 2016
  Lhůta k podání nabídky
  Lhůta k podání nabídky je 10. února 2016 v 10:00 (CET - středoevropského času).
  Více informací
  Každá žádost o dodatečné informace musí být podána písemně e-mailem na adresu: tenders@espon.eu.
  Oznámení o nabídkovém řízení bylo zveřejněno v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám TED (Tenders Electronic Daily) a na lucemburském „Portail des Marchés Publics“ (www.marches.public.lu/    ).
  Další informace lze nalézt na oficiálních stránkách ESPON    .
   

Possible European Territorial Futures
Možná budoucnost evropského území.
 
Výzkumná aktivita by měla být založena na přístupu předvídavosti a měla by odpovědět na konkrétní otázky "co kdyby", které poskytnou informace o pravděpodobných dopadech na územní soudržnost, rovnováhu a polycentricitu evropského území, a pro různé typy regionů a měst v Evropě.

Politické otázky
Cílem této výzkumné činnosti je odpovědět na následující klíčové politické otázky:

 • Jaké dopady na území mohou mít nové místní ekonomické organizace jako součást cyklické ekonomiky?
 • Jaké dopady na území může mít 100% produkce energie z obnovitelných zdrojů na území Evropy?
 • Jaké dopady na území by mohlo mít zhroucení evropských trhů s nemovitostmi?
  Požadované služby jsou blíže vysvětleny v technických a administrativních podmínkách.
  Rozpočet
  Maximální dostupný rozpočet pro tuto zakázku je € 500 000 bez DPH, ale včetně všech jiných daní a výdajů.
  Zadávací dokumentace
  O kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh lze zdarma požádat e-mailem na adrese tenders@espon.eu nebo na Portail des Marchés Publics    .
  Lhůta pro přístup k dokumentům: 2. února 2016
  Lhůta k podání nabídky
  Lhůta k podání nabídky je 10. února 2016 v 12:00 (CET - středoevropského času).
  Více informací
  Každá žádost o dodatečné informace musí být podána písemně e-mailem na adresu: tenders@espon.eu.
  Oznámení o nabídkovém řízení bylo zveřejněno v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám TED (Tenders Electronic Daily) a na lucemburském „Portail des Marchés Publics“ (www.marches.public.lu/    ).
  Další informace lze nalézt na oficiálních stránkách ESPON    .
   

Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe
Komparativní analýza územní správy a územně plánovacích systémů v Evropě.
 
Hlavním výsledkem tohoto výzkumu je poskytnout směrodatné a srovnatelné odkazy na systémy územního plánování, politiky, územní správy v celé Evropě s cílem zlepšit sdílení znalostí a představit některé klíčové problémy a příležitosti, které vznikají implementací politik soudržnosti EU.

Politické otázky
Cílem této výzkumné činnosti je odpovědět na následující klíčové politické otázky:

 • Jaké změny lze pozorovat v územním řízení a v systémech územního plánování a politiky za posledních 15 let? Mohou tyto změny ovlivnit směrnice a politiky EU na makroregionální úrovni?
 • Jaké jsou nejlepší možné způsoby pro vzájemné obohacení politik prostorového a územního rozvoje a politik soudržnosti EU?
 • Jak mohou být perspektivy národních a regionálních politik prostorového a územního rozvoje lépe promítnuty do politiky soudržnosti EU a dalších politik na evropské úrovni?
  Požadované služby jsou blíže vysvětleny v technických a administrativních podmínkách.
  Rozpočet
  Maximální dostupný rozpočet pro tuto zakázku je € 900 000 bez DPH, ale včetně všech jiných daní a výdajů.
  Zadávací dokumentace
  O kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh lze zdarma požádat e-mailem na adrese tenders@espon.eu nebo na Portail des Marchés Publics    .
  Lhůta pro přístup k dokumentům: 2. února 2016
  Lhůta k podání nabídky
  Lhůta k podání nabídky je 10. února 2016 v 14:00 (CET - středoevropského času).
  Více informací
  Každá žádost o dodatečné informace musí být podána písemně e-mailem na adresu: tenders@espon.eu.
  Oznámení o nabídkovém řízení bylo zveřejněno v on-line verzi „Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie“, který se věnuje evropským veřejným zakázkám TED (Tenders Electronic Daily) a na lucemburském „Portail des Marchés Publics“ (www.marches.public.lu/    ).
  Další informace lze nalézt na oficiálních stránkách ESPON    .
   
   
   

Štítky:

ESPON 2020