Interreg V-A Česká republika – Polsko

Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.
INTERREG V-A Česká  republika – Polská  republika
Program pro období 2014 – 2020 byl pod vedením Řídícího orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj) a Národního orgánu (Ministerstvo regionálního rozvoje a infrastruktury PR) a ve spolupráci s českými a polskými programovými  partnery  připravován již od roku 2012. Příprava programu, tj. zpracování základního programového dokumentu probíhala ve smyslu příslušných nařízení Evropského parlamentu  a Rady (EÚ) zveřejněných v Úředním věstníku EU – http://eur-lex.europa.eu/    
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
   
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce
 
Při přípravě programu bylo základní snahou zpracovat takový dokument, který by zaručil plynulé  programové navázaní na úspěšné  programové období 2007 – 2013, tj. aby byla pokud možno zachována kontinuita v základních parametrech programu, zohledněny potřeby příhraničních regionů, pro které je program určen a to tak, aby akceptoval v rámci tematické koncentrace vybrané tematické cíle příslušného nařízení EK.
 
Nový program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a polské příhraničí.
 
Základní parametry programu:
Oprávněné území:

Vhodní příjemci:  orgány veřejné správy a jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, církve a náboženské spolky, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci.
 
Princip vedoucího partnera, který zodpovídá za realizaci projektu a musí mít min. jednoho projektového partnera na druhé straně hranice.

Splnění min. 3 prvních níže uvedených kritérií spolupráce :
•     společná příprava projektu
•     společná realizace projektu
•     společné financování projektu 
•     společný personál projektu
 
Finanční alokace na program:  226 221 710 EUR na celé období
 
Investiční strategie  programu


Harmonogram programu
 • 9. 7. 2014 vzala vláda ČR programový dokument na vědomí
 • 10. 9. 2014 byl programový dokument schválen vládou ČR
 • 19. 9. 2014 byl programový dokument odeslán prostřednictvím systému SFC do EK
 • 23. 6. 2015 byl program schválen v EK
 • 9. 9. 2015 zasedání 1. MV
 • 14. 9. 2015 - 30. 9. 2015 - výzva k předkládání projektů silniční infrastruktury, vlajkových projektů a zastřešujících projektů pro realizaci Fondu mikroprojektů
 • 14. 9. 2015 – 25. 3. 2016 období první výzvy k předkládání projektových žádostí do prioritní osy 2
 • 14. 9. 2015 – 15. 2. 2016 období první výzvy k předkládání projektových žádostí do prioritních os 3+4
 • 14. 9. 2015-25. 3. 2016 – vyhlášeno avízo k předkládání projektů silniční infrastruktury do prioritní osy 2
 • 14. 9. 2015 – 31. 12. 2022 období kontinuální výzvy k předkládání projektů do prioritní osy 5
 • 16.5.2016 plánované setkání MV
 • 29.6.2016 plánované setkání MV

Bližší informace včetně kontaktů k programu: 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám 6,
110 15 Praha 1
pracoviště: Letenská 3, Praha 1
www.mmr.cz     www.cz-pl.eu    

Ing. Miroslava Píšová                        PhDr. Martin Dohnal, Ph.D.
tel.: +420 224 862 323                       tel.: +420 224 862 005
Miroslava.Pisova@mmr.cz                Martin.Dohnal@mmr.cz

 
                                                                       

 
Program ČR – Polsko

Základní informace

Kontaktní osoba:

Ing. Miroslava Píšová
e-mail: Miroslava.Pisova@mmr.cz 
tel. +420 224 862 323

Programový dokument

Další dokumenty