Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE navazuje v období 2014-2020 na operační program meziregionální spolupráce INTERREG IVC realizovaný v programovém období 2007-2013. Program pokrývá celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko.


Program INTERREG EUROPE financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj     (ERDF) je určen k podpoře vzájemného učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkajících se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich rozvojových strategií.
 
Základním cílem programu je přispět ke zlepšení implementace programů implementovaných v rámci cíle investice pro růst a zaměstnanost (Cíle 1), případně v rámci cíle evropská územní spolupráce (Cíl 2). Projekty budou moci přispět ke zlepšení implementace programů Cíle 1 a Cíle 2, prostřednictvím jedním z těchto opatření:
 
a)    Implementací nového projektu/nástroje financovaného v rámci programu Cíle 1, Cíle 2
b)    Změnou řízení programu/politiky  (úprava podmínek výzev, alternativní metody monitorování, hodnocení)
c)    Změnou strategického zaměření programu/politiky (úprava specifického cíle, začlenění nového záměru..)
 
 
Do projektů se mohou zapojit veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty . Projekty budou financovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů pro veřejné a veřejnoprávní příjemce a 75% pro neziskové soukromé příjemce.  
Řízením programu je, stejně jako u předchůdce programu, pověřen region Nord-pas-de Calais se sídlem ve francouzském Lille.   
 
Program INTERREG EUROPE se zaměřuje na tyto priority:
  1. Výzkum, technologický rozvoj a inovace
1.1. Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacity
1.2. Podpora inovativních řetězců „inteligentní specializace“ a inovačních příležitostí
  1. Konkurenceschopnost malých a středních podniků
2.1. Podpora MSP v růstu, rozvoji a aktivitě na poli inovací
  1. Nízkouhlíkové hospodářství
3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
  1. Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji
4.1. Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
4.2. Efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace, řízení dopadů na životní prostředí
 
INTERREG EUROPE bude financovat dvě aktivity:
a)     Projekty spolupráce: partnerství veřejných organizací pocházejících z rozdílných evropských států, spolupracující společně po dobu 3 až 5 let, prostřednictví výměny zkušeností týkající se různých tematických oblastí s hlavním cílem zlepšit implementaci programů v rámci Cíle 1 a Cíle 2. Každý region účastnící se projektu bude muset vytvořit Akční plán, který popíše, jak budou výsledky projektu v dané regionu dále využity a implementovány v praxi. Projekty budou také muset monitorovat, jak by daný akční plán využit v praxi. 
 
Výzvy k předkládání projektů budou postupně vyhlašovány v průběhu programovacího období.
 
b)     Policy Learning Platforms: prostor pro nepřetržité učení, kde jakákoliv organizace zabývající se politikami regionálního rozvoje bude moci najít řešení pro zlepšení způsobu řízení a implementace veřejných politik v tematických oblastech uvedených výše. 
 
Pro vyhledávání potenciálního partnera, anebo vložení vlastního projektového záměru     můžete využít po zaregistrování sekce na webu programu INTERREG. 

Program INTERREG EUROPE se postupně připravoval od roku 2012 se zapojením partnerů ze všech států EU, Švýcarska a Norska. V roce 2015 proběhl schvalovací proces programu ze strany Evropské komise a program byl schválen v červnu 2015. Ihned poté proběhla 1. výzva ve dnech 22. 6. – 31. 7. 2015. V roce 2016 následovala 2. výzva ve dnech 5. 4. – 13. 5. 2016. V dubnu 2017 byla otevřena 3. výzva. Nyní se projekty hodnotí. Poslední, 4. výzva odstartuje v květnu 2018. 

Současná podoba programu je výsledkem kompromisu mezi jednotlivými zapojenými partnery. Aktuální verze programu INTERREG EUROPE v anglickém jazyce je ke stažení na této stránce a na stránkách programu    .

V případě dotazů se obracejte na kontaktní místo přípravy programu INTERRE EUROPE na emailovou adresu: 
meziregionalni@mmr.cz

Novinky

14.02.2018 - JS programu INTERREG EUROPE zve zájemce o další výzvu na inspirativní setkání

02.02.2018 - JS programu INTERREG EUROPE hledá hodnotitele

22.12.2017 - Na prosincovém zasedání bylo dohodnuto, že další výzva bude zahájena v květnu 2018

18.07.2017 - Koncem června bylo ukončeno přijímání žádostí a nyní známe výsledky

09.05.2017 - Dne 25. 4. 2017 pořádal Královéhradecký kraj seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a mezinárodnímu Visegradu

Program INTERREG EUROPE

Základní informace

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Koordinátor příprav a realizace OP INTERREG EUROPE v ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 119/3
Tel: 224 862 331
meziregionalni@mmr.cz
http://www.interregeurope.eu/
 

Dokumenty