Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > OP Podnikání a inovace pro ...

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

Rozdíly oproti 2007–2013

Zaměření na přenos technologií a spolupráce odvětví výzkumu a vývoje a inovač- ních firem, posun od budování inovační infrastruktury k jejímu rozvoji a efektivnímu využívání, posílení role finančních nástrojů, větší důraz na využití výsledků aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje.
 

Zaměření

Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních pří- stupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.


Tematické cíle

  • 1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (PO1)
  • 2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO4)
  • 3. Podpora malých a středních podniků (PO2)
  • 4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO3)
  • 7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO3)


Podporované oblasti

  • Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 
  • Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 
  • Prioritní osa 3:Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
  • Prioritní osa 4:  Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 
  • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl schválen Evropskou komisí dne 29. 4. 2015. 

 

Novinky

18.01.2017 - Projekt CzechDemo nabízí možnost začínajícím inovativním firmám prezentovat svůj nápad před investory a odbornou veřejností na zahraničních akcích. Aktuálně se mohou hlásit k účasti na akcích TechCrunch Disrupt v New ...

18.11.2016 - Mezi ostatními programy je uveden rovněž OP PIK, který byl v roce 2015 pouze narozpočtován.

02.11.2016 - Mezi ostatními programy je uveden rovněž OP PIK, který byl v roce 2015 pouze narozpočtován.

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Základní informace

Řídicí orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kontakt:
Ing. Petr Tůma, tuma@mpo.cz,    
tel. 224 852 887
Ing. Martin Ptáčník, ptacnik@mpo.cz,      
tel. 224 853 183

Web: www.mpo.cz
Alokace: 4,33 mld. EUR

Fond: EFRR
 

Programový dokument