Operační program Rybářství 2014–2020

Globálním cílem Operačního programu Rybářství (OP R) je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury (rybníkářství) pro zajištění produkce kapra a jeho dodávek na trh a současně je také potřeba podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů s cílem zvyšování produkce ryb a přispění k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, které budou pořizovány pro produkci lososovitých popř. dalších druhů ryb k zajištění celoročních dodávek do tržní sítě.

Zaměření

Udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů, rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků.
 

Tematické cíle

  • 3. Podpora malých a středních podniků ( PU 2, PU 5)
  • 6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PU 2, PU 3)
 

Podporované oblasti

  • Priorita Unie 2:Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje 
  • Priorita Unie 3:  Podpora provádění společné rybářské politiky 
  • Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování

Operační program Rybářství byl schválen Evropskou komisí dne 4. 6. 2015. 
OP Rybářství

Základní informace

Řídicí orgán:
Ministerstvo zemědělství

Web: www.eagri.cz

E-mail: info@mze.cz

Alokace: 0,03 mld. EUR (cca 0,77 mld. Kč)

Fond: ENRF

Programový dokument