Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 podporuje regionální a místní projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých a saských kooperačních partnerů. Program navazuje na dlouholetou úspěšnou česko-německou spolupráci v rámci programů Phare CBC, INTERREG IIIA a Cíl 3, jejíž tradice sahá až do roku 1994. V programovém období 2014-2020 je na podporu projektů přeshraniční spolupráce v česko-saském pohraničí k dispozici 157,9 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Příprava a realizace Programu probíhá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (č. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013) zveřejněných v Úředním věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/    . Administraci Programu zajišťuje Řídící orgán (Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství se sídlem v Drážďanech) ve spolupráci s Národním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj). 

Veškeré aktuální informace a dokumentace jsou dostupné na webových stránkách Programu: www.sn-cz2020.eu    .

Základní parametry programu

Mezi hlavní předpoklady pro poskytnutí dotace patří principy Vedoucího (Lead) partnera a přeshraniční spolupráce. Projekty musí přispět k naplnění definovaného specifického cíle v rámci příslušné investiční priority a mít prokazatelný pozitivní přeshraniční dopad po obou stranách hranice.

Princip Vedoucího (Lead) partnera

Vedoucí partner je zodpovědný za podání žádosti a za realizaci celého projektu, nese celkovou organizační, obsahovou a finanční zodpovědnost za projekt a je jedinou kontaktní a smluvní osobou pro poskytovatele dotace a pro Evropskou komisi (dále EK). Každý vedoucí partner musí mít minimálně jednoho zahraničního projektového partnera.

Princip přeshraniční spolupráce

Projektoví partneři musí splnit minimálně tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných:
  • společná příprava projektu (nutno splnit vždy)
  • společná realizace projektu (nutno splnit vždy)
  • společný personál
  • společné financování

Vhodní žadatelé v české části programového území

Vhodnými žadateli jsou obecně veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace, v rámci prioritní osy 3 nově také malé a střední podniky. Podrobný výčet vhodných žadatelů podle jednotlivých právních forem je stanoven pro každou investiční prioritu zvlášť a definován v programové dokumentaci. 

Tematické zaměření a finanční alokace

Celková alokace Programu je téměř 186 mil. EUR, z toho 157,9 mil. EUR pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
 
  Prioritní osa Prostředky v EUR % alokace programu
1. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 15.796.707 10 %
2. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 68.715.674 43,5 %
3. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení 27.644.237 17,5 %
4. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy 36.332.425 23 %
5. Technická pomoc 9.478.024 6 %
  CELKEM 157.967.067  
 

Programové území 

Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně jej tvoří zemské okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz. Kromě toho patří k programovému území durynské okresy Greiz a Saale-Orla.

Konzultace, kontakty

Čeští žadatelé mohou své projektové záměry konzultovat jak na příslušných krajských úřadech podle místa realizace projektu, tak také přímo v programovém území během tzv. konzultačních dnů, které poskytují společně pracovníci krajských úřadů Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje s pracovníky Společného sekretariátu. Termíny společných konzultačních dnů jsou zveřejněny v dokumentu Termíny    .

Příjemcům dotace jsou k dispozici pracovníci územních oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky. 

Úplný přehled kontaktů je k dispozici na webových stránkách Programu: www.sn-cz2020.eu    .

 

Program Sasko – ČR

Základní informace

Kontakt:

Mgr. Stanislav Rataj

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení přípravy a metodiky programů přeshraniční spolupráce
Staroměstské nám. 6
110 15  Praha 1

Pracoviště: Letenská 3, Praha 1

E-mail: stanislav.rataj@mmr.cz
Tel.: +420 224 862 284

Příručka k informačním a komunikačním předpisům