Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 navazuje na dlouholetou úspěšnou česko-německou spolupráci v rámci programů Phare CBC, INTERREG IIIA a Cíl 3, jejíž tradice sahá až do roku 1994. Počátek přeshraniční spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko v podobě samostatného operačního programu se datuje vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004.
Příprava nového Programu, tj. zpracování základního programového dokumentu probíhala ve smyslu příslušných nařízení Evropského parlamentu a Rady EU zveřejněných v Úředním věstníku EU    :
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č.1083/2006
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce 
Nový Program spolupráce navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2007–2013. Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně jej tvoří zemské okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz. Kromě toho patří k programovému území durynské okresy Greiz a Saale-Orla.

Řídící struktura Programu

Řízením programu je, stejně jako u předchozího programu, pověřeno Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství (SMUL, tzv. řídící orgán programu) se sídlem v Drážďanech, na české straně je partnerem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR, tzv. národní orgán programu). Servisním orgánem programu, který se mj. zabývá administrací projektových žádostí, je Společný sekretariát se sídlem v Saské rozvojové bance – dotační bance – (SAB) v Drážďanech.  

Alokace Programu

Pro celé programové období disponuje Program spolupráce celkem 186 miliony EUR, z nichž 157,9 mil. EUR pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Alokaci prostředků podle jednotlivých prioritních os udává následující tabulka:
  Prioritní osa Prostředky v EUR % alokace programu
1. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 15.796.707 10 %
2. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 68.715.674 43,5 %
3. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení 27.644.237 17,5 %
4. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy 36.332.425 23 %
5. Technická pomoc 9.478.024 6 %
  CELKEM 157.967.067  

Tematické zaměření Programu

Program spolupráce je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů je kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na společné česko-saské pohraničí.

1. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 

 • Specifický cíl: Zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti
  • Podpora společných postupů v případě výskytu povodní
  • Realizace systémových aktivit umožňující včasnou identifikaci nebezpečí
  • Společná cvičení
  • Podpora jazykové vybavenosti
  • Práce s mládeží

2. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

 • Specifický cíl: Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení kvality vod
  • Opatření na zlepšení kvality podzemních i povrchových vod včetně stavu vodních toků 
 • Specifický cíl: Udržení turistické atraktivity prostřednictvím zhodnocení přírodního a kulturního dědictví v udržitelné formě
  • Investice do turistické a kulturní infrastruktury
  • Zlepšení dostupnosti přírodních a kulturních atraktivit
  • Společný marketing kulturního a přírodního dědictví, vývoj koncepcí a produktů cestovního ruchu
 • Specifický cíl: Prohloubení přeshraniční koordinace v oblasti zachování a podpory biologické rozmanitosti
  • Společný management, ochrana biodiverzity a sítě NATURA 2000

3. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

 • Specifický cíl: Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání
  • Opatření předškolního vzdělávání
  • Spolupráce a partnerství všech stupňů škol 
  • Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné Přípravy, školních projektů a profesní kvalifikace
 • Specifický cíl: Zlepšení zaměstnanosti mladých lidí
  • Podpora výměnných pobytů a stáží kvalifikovaných pracovníků
  • Zvyšování jazykové kvalifikace pedagogů a studentů a zlepšování mezikulturních kompetencí
  • Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí

4. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

 • Specifický cíl: Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího společného rozvoje pohraničí
  • Podpora spolupráce institucí
  • Zvyšování jazykových a mezikulturních kvalifikací a kompetencí
  • Vytváření partnerství a sítí přeshraničních struktur

5. Technická pomoc

 • Specifický cíl: Zajištění a posílení efektivity a účinnosti programu. Zajištění úspěšné implementace programu a účinného využití prostředků ERDF
  • Prioritní osa je určena subjektům implementační struktury pro zajištění řádného řízení a provádění programu

Kritéria spolupráce a princip Vedoucího partnera (Lead partnera)

Program spolupráce funguje nadále na principu Vedoucího partnera (Lead partnera), který ponese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Každý Lead partner musí mít min. jednoho projektového partnera z druhé země. Další podmínkou je splnění min. tří kritérií spolupráce z následujících čtyř: 
 • společná příprava projektu 
 • společná realizace
 • společný personál
 • společné financování
Podmínky společné přípravy a realizace projektu je nutné splnit vždy. V případě společného personálu a financování je nutné splnit alespoň jednu z těchto dvou podmínek. Ve srovnání s předchozím programovým obdobím došlo ke zpřísnění pravidel u naplňování indikátorů projektu, které jsou stanoveny pro každou investiční prioritu, a každý projekt musí přispět k jejich naplnění.

Vhodní žadatelé na české části programového území

 • orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
 • vzdělávací instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • hospodářské a profesní svazy v rámci prioritních os 2, 3 a 4
 • evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)
 • podnikatelské subjekty v rámci prioritní osy 3 

Konzultace projektových záměrů, informace o Programu

Čeští žadatelé mohou své projektové záměry konzultovat nejen na zmíněných krajských úřadech, nýbrž také přímo v programovém území během tzv. konzultačních dnů, které poskytují společně pracovníci krajských úřadů Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje společně s pracovníky Společného sekretariátu se sídlem Drážďanech. Termíny konkrétních konzultačních dnů jsou zveřejněny v dokumentu Termíny     (pdf).

Kromě Programového a Realizačního dokumentu, které upravují zaměření a technické parametry Programu, mají čeští žadatelé k dispozici také „Příručku pro české kooperační partnery – podávání žádosti“, která žadatele seznámí s pravidly nového programu a podrobně provede procedurou podání, kontroly, hodnocení a schvalování projektové žádosti. Aktuální znění (platné od 1. 3. 2017) Příručky pro žadatele naleznete v     dokumentu PPŽ [PDF, 1.21MB], její přílohy jsou k dispozici v     balíčku příloh [ZIP archív, 4.95MB]. Změny provedené v novém vydání oproti poslední platné verzi Příručky a jejích metodických pokynů jsou barevně zvýrazněny.
 

Českým příjemcům dotace je k dispozici Příručka pro české kooperační partnery – realizace projektu, která příjemce seznámí s pravidly realizace projektu a kontroly výdajů. Aktuální znění Příručky pro příjemce (platné od 21. 6. 2016) naleznete v  dokumentu PPP, její přílohy jsou k dispozici v balíčku příloh. Od 1. 10. 2016 je v platnosti Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce, který upravuje některá ustanovení a aktualizuje vybrané přílohy stávající Příručky pro příjemce. Metodický pokyn naleznete v dokumentu     Metodický pokyn PPP č. 1 [MS Word, 139.17KB]. Aktualizované přílohy naleznete     zde [ZIP archív, 314.67KB].
 

 Další dokumentace včetně ostatních příruček je k dispozici na stránkách programu    
On-line portál pro podávání žádostí je k dispozici na stránkách programu    .

Harmonogram realizace Programu

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 schválen Evropskou komisí 11. 6. 2015.
Ustavující Monitorovací výbor: 16. 7. 2015 (schválen jednací řád, usnesení k Technické pomoci a kritéria pro výběr projektů).
Žádosti mohou být podávány průběžně od 31. 7. 2015.

Aktuální informace můžete získat od příslušného gestora přípravy Programu pana Stanislava Rataje (stanislav.rataj@mmr.cz). Další informace o novém programu spolupráce Svobodný stát Sasko-Česká republika 2014-2020 jsou k dispozici také na webových stránkách programu    
Program Sasko – ČR

Základní informace

Kontakt:

Mgr. Stanislav Rataj

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení přípravy a metodiky programů přeshraniční spolupráce
Staroměstské nám. 6
110 15  Praha 1

Pracoviště: Letenská 3, Praha 1

E-mail: stanislav.rataj@mmr.cz
Tel.: +420 224 862 284

Příručka pro české žadatele   

Příručka k informačním a komunikačním předpisům