Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Slovensko – ČR

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

Aktuální informace k Výzvě programu Interreg V-A SR - ČR 2014-2020  k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Řídící orgán programu Interreg V-A  SR - ČR 2014-2020 oznamuje, že z technických důvodů (úprava formuláře žádosti o nenávratný finanční příspěvek v ITMS2014+) posune termíny výzev vyhlášených dne 22. 04. 2016 následovně:
 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Původní datum uzavření: 05.09.2016 
Nové datum uzavření: 31.10.2016
 
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
Původní datum uzavření: 05.09.2016 
Nové datum uzavření: 31.10.2016
 
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03
Původní datum uzavření: 03.10.2016 
Nové datum uzavření: 31.10.2016
 
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04
Původní datum uzavření: 03.10.2016 
Nové datum uzavření: 31.10.2016
 
 
POZOR!   DOŠLO KE ZMENÁM V PŘÍLOHÁCH VÝZEV!  
AKCEPTOVÁNY BUDOU POUZE AKTUÁLNÍ VERZE PŘÍLOH! 

VEŠKERÉ ZMĚNY JSOU UVEDENY NA STRÁNKÁCH PROGRAMU    .     

 

Obecné informace o programu

INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika
Program pro období 2014 – 2020 byl pod vedením Řídícího orgánu (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR)
a Národního orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj) a ve spolupráci s českými a slovenskými  programovými  partnery  připravován již od února 2012.

Příprava programu, tj. zpracování základního programového dokumentu probíhala ve smyslu příslušných nařízení Evropského parlamentu  a Rady (EÚ) zveřejněných v Úředním věstníku EU – http://eur-lex.europa.eu/    
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
   
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
   
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce
 
Při přípravě programu  bylo základní snahou zpracovat takový dokument, který by zaručil plynulé  programové navázaní na úspěšné  programové období 2007 – 2013, tj. byla pokud možno zachována kontinuita v základních parametrech programu, zohlednit potřeby příhraničních regionů, pro které je program určen a to tak, aby akceptoval v rámci tematické koncentrace vybrané tematické cíle příslušného nařízení EK.
 
Nový program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a slovenské příhraničí.
 
Základní parametry programu:
Oprávněné území na úrovni NUTS III , nacházející se na území České republiky (Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj) a na území Slovenské republiky (Žilinský samosprávný kraj, Tenčínský samosprávný kraj , Trnavský samosprávný kraj). Za určitých podmínek bude možné realizovat ve smyslu čl.20 bodu 2, nařízení 1299/2013 i projektové aktivity nad rámec tohoto území. 

Oprávnění žadatelé: veřejnoprávní, neziskové organizace nebo i v některých případech podnikatelské subjekty

Princip vedoucího partnera, který zodpovídá za realizaci projektu a musí mít min. jednoho projektového partnera
na druhé straně hranice.

Splnění min. 3  kritérií spolupráce
 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál projektu
 • společné financování projektu  
Finanční alokace na program:  90 139 463 EUR na celé období
 
Obsahová a investiční strategie  programuHarmonogram programu
 • 15. 9. 2014 vzala vláda ČR programový dokument na vědomí
 • 17. 9. 2014 byl programový dokument schválen vládou SR
 • 22. 9. 2014 byl programový dokument odeslán prostřednictvím systému SFC do EK
 • 11. 6. 2015 byl program schválen v EK
 • 7.- 8. 9. 2015 první ustavující zasedání MV
Bližší informace včetně kontaktů k programu: 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské nám 6,
110 15 Praha 1
pracoviště: Letenská 3, Praha 1
www.mmr.cz     www.sk-cz.eu    
 
 Ing. Vladimír Šourek                                    Ing. Jaroslava Chaloupková
 tel.: 1420 224 862 181                                  tel.: +420 224 862 285
 Vladimir.Sourek@mmr.cz                            Jaroslava.Chaloupkova@mmr.cz
 

 

Novinky

29.08.2016 - Řídící orgán programu Interreg V-A SR - ČR 2014-2020 oznamuje, že z technických důvodů (úprava formuláře žádosti o nenávratný finanční příspěvek v ITMS2014+) posune termíny výzev vyhlášených dne 22. 04. 2016 na 31. ...

08.08.2016 - Vyhlášení 2. výzvy na odborného hodnotitele pro hodnocení projektů předložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

20.06.2016 - Řídící orgán ve spolupráci s Národním orgánem programu Interreg V-A SR-ČR zveřejňuje výzvu na výběr odborných hodnotitelů projektů.

Program Slovensko – ČR

Základní informace

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení přípravy a metodiky  programů  přeshraniční  spolupráce
Ing. Vladimír Šourek
Letenská 3
110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 862 181
E-mail: Vladimir.Sourek@mmr.cz,