Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os (PO). Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému ČR.

Rozdíly oproti 2007–2013

Větší zaměření na vysoké školy, propojení modernizace výzkumné infrastruktury a zařízení („tvrdé aktivity“) a rozvoj výzkumných týmů a jejich kapacity („měkké aktivity“), podpora dlouhodobého strategického partnerství v oblasti výzkumu a vývoje, využití regionálních center VaV postavených v období 2007–2013.
 

Zaměření

Posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Tematické cíle:

  • 1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (PO 1)
  • 9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 3)
  • 10. Zkvalitnění systému vzdělávání (PO 2 a PO 3)

Podporované oblasti:

  • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 
  • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
  • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
  • Prioritní osa 4: Technická pomoc

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání byl schválen Evropskou komisí dne 13. 5. 2015. 

Novinky

20.10.2017 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele – Výzva č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV).

18.10.2017 - Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 18. října 2017 výzvu č. 02_17_45 Individuální projekty Technické pomoci v prioritní ose 4 OP VVV.

18.10.2017 - V časopisu Dotační komorník č. 3/2017 vyšel článek věnující se tématice zprostředkujících subjektů a výzvám pro ITI.

16.10.2017 - V zářijovém čísle časopisu Informatorium - časopis pro mateřské školy a školní družiny (7/2017) vyšel článek s názvem Čtení jako základ vědomostí, který je zajímavým zamyšlením nad problematikou čtení ve školách.

12.10.2017 - Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce, že Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto garant a realizátor Generátoru nástrojů povinné publicity ESIF, provedlo v posledních měsících některé úpravy nástrojů v Generátoru ...

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Základní informace

Řídicí orgán:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakt:
Email: opvvv@msmt.cz

Webwww.msmt.cz

Alokace: 74,8 mld. Kč

Fond: ESF / EFRR
 

Programový dokument