Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Interreg CENTRAL EUROPE

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tzv. Central Europe realizovaný v minulém programovém období 2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru, dle příručky pro žadatele (Application Manual). Projekty jsou pro projektové partnery z České republiky nadále spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% způsobilých výdajů. 
 
Ze závěrů početných diskusí s odbornou veřejností na nadnárodní úrovni, národních konzultací v členských zemích a jednání zástupců členských států k obsahovému zaměření vyplynula následující témata, které mohou podporu z ERDF získat:

Prioritní osa 1     

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

Prioritní osa 2    

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

Prioritní osa 3    

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

Prioritní osa 4   

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení
 

Řízením programu je, stejně jako u minulého programu, pověřeno Město Vídeň a současně pokračuje národní koordinace na území jednotlivých členských států (pro ČR – viz zveřejněný Kontakt). Administrativní a technickou podporu pro program nadále zajišťuje Společný sekretariát se sídlem ve Vídni. Tyto instituce se nejvýrazněji podílely na přípravě programu; intenzivně byly zapojeny i členské státy, relevantní instituce a odborná či širší veřejnost. 

Příprava návrhu programu spolupráce probíhala původně pod názvem CENTRAL EUROPE 2020 již od r. 2012 s tím, že jednotlivé oddíly a přílohy návrhu byly postupně dopracovávány. 
Finální návrh byl Evropskou komisí schválen 16. prosince 2014 (aktuální anglická verze je v kategorii Programový dokument).
 

3. výzva Interreg CENTRAL EUROPE byla vyhlášena 21. září 2017 a bude uzavřena 25. ledna 2018 o 18:00 SEČ. Aktuální dokumenty můžete sledovat přímo na webstránce programu     pod bannerem APPLY. Tematický rozsah vybraných specifických cílů je pro tentokrát „zeštíhlen,“ přičemž specifický cíl 2.3 bude v této výzvě zcela uzavřen. Více informací je k dispozici v  článku     News - Third call now open with a thematic focus.
 

Zájemcům o program je umožněno zapojit se do tzv. CENTRAL  Community a také PROJECT IDEAS database. S pomocí těchto databází lze vyhledávat kontakty na uchazeče, prezentovat vlastní projektové záměry včetně uvedení očekávaného cíle s již získanými partnery, anebo takto "oslovit" další vhodné projektové partnery. Využít je tedy mohou potenciální vedoucí a projektoví partneři, ale i tvůrci projektové myšlenky. 

 

Novinky

18.10.2017 - Program Interreg CENTRAL EUROPE připravil na příští měsíc tematické workshopy ke 3. výzvě. Akce se bude konat ve dnech 7.-8. listopadu v Praze a je určena pro zájemce ze všech států programového území; veškeré ...

16.10.2017 - Program Interreg CENTRAL EUROPE hledá nezávislé odborníky na hodnocení projektů.

07.09.2017 - Dne 12. 10. 2017 proběhne v Praze informační seminář ke 3. výzvě programu Interreg CENTRAL EUROPE

17.08.2017 - Dne 12. 9. 2017 proběhne v Praze finanční seminář pro pozvané účastníky - příjemce z 2. výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE.

29.06.2017 - 21. září 2017 bude zveřejněna 3. výzva pro předkládání projektových žádostí programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Program Interreg CENTRAL EUROPE

Základní informace

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Koordinátor příprav a realizace Interreg CENTRAL EUROPE 2020 v ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 119/3 
Tel: 224 862 213, 224 862 260
nadnarodni@mmr.cz
www.interreg-central.eu