Program URBACT III

Operační program URBACT III je programem Evropské územní spolupráce, který navazuje na ukončené programy URBACT I a URBACT II.

Zaměření

Operační program URBACT III otevírá v programovém období 2014 – 2020 možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.
 

Konkrétní cíle programu

 • TVORBA MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ k podpoře měst při vytváření a implementaci integrovaných městských strategií, k usnadnění výměny zkušeností a znalostí, vzájemného učení partnerů a šíření příkladů úspěšných příkladů z praxe. Výstupem spolupráce měst v rámci sítí jsou místní akční plány každého z měst - řešení daného problému na místní úrovni. Tyto místní akční plány jsou tvořeny za podpory místních podpůrných skupin složených z aktérů angažujících se v daném tématu a umožňují tedy praktické využití partnerského přístupu k rozvoji území, který dle zkušeností z vyspělých evropských zemí přináší významné synergické efekty a pomáhá nacházet nejefektivnější řešení problémů. Nově v tomto programovém období lze akční plány nejen vytvářet, ale sítí lze využít i k implementaci nebo přenosu existujících akčních plánů. Potencionálními partnery v sítích jsou města, městské části a organizované aglomerace, dále instituce vlastněné městem, zástupci veřejné správy na regionální a národní úrovni, státní univerzity a výzkumná centra zapojení do rozvoje měst.  
 • ROZVOJ SCHOPNOSTÍ aktérů zapojených do rozvoje měst vytvářet a implementovat takové strategie rozvoje měst, které jsou integrované a zapojují veřejnost.
 • UPLATNĚNÍ A ŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ o tvorbě a implementaci strategií udržitelného rozvoje měst na místní, regionální i národní úrovni.

Finanční rámec

Alokace programu alokace programu URBACT je 74,301,909 EUR (69, 843,795 EUR z ERDF, 4,458,114 EUR technická pomoc), rozpočet s národním spolufinancováním 96, 324,550 EUR.

Výše podpory:

 • 70% více rozvinuté oblasti (pro ČR Praha) 
 • 85% méně rozvinuté oblasti (zbytek ČR)         

Programové území   

28 států EU, Norsko a Švýcarsko

Tematické cíle programu

 • TC1 Výzkum, rozvoj technologií a inovace
 • TC2 Přístup, využití a kvalita IKT
 • TC3 Konkurenceschopnost malých a středních podniků
 • TC4 Přechod na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
 • TC5 Přizpůsobení se změně klimatu, prevence a řízení rizik
 • TC6 Životní prostředí a účinné využívání zdrojů
 • TC7 Udržitelná doprava a překážky/nedostatky v klíčových síťových infrastrukturách
 • TC8 Zaměstnanost a pracovní mobilita
 • TC9 Sociální inkluze a boj proti chudobě
 • TC10 Vzdělávání, dovednosti a celoživotní učení 

Na tematické cíle TC1, TC4, TC6, TC8, TC9 připadne 70% celkové alokace programu.          


Proběhlé výzvy

Operační program URBACT III byl schvá­len Evropskou komisí v prosinci 2014.
První výzva – výzva pro Sítě měst - byla otevřena od 16. 3 do 16. 6. 2015.
Druhá výzva – výzva pro Implementační sítě – byla otevřena od 22. 3. 2016 do 22. 6. 2016. 
Výzva pro dobré praxe – byla otevřena od 5. 12. 2016 do 31. 3. 2017.

Ve výzvě pro dobré praxe bylo vybráno 97 příkladů dobré praxe měst z celé Evropy.

Dne 15. 9. 2017 byla otevřena výzva pro Sítě přenosu.
 
Města s dobrými praxemi vybranými ve výzvě pro dobré praxe z roku 2017 se mohla stát vedoucími městy Sítí přenosu. V rámci Sítí přenosu se mohou ostatní města učit, pochopit dobré praxe vedoucích měst, přizpůsobit je místnímu kontextu a využít je ve vlastním městě.
http://urbact.eu/good-practices/home        
Výzva byla otevřena do 10. 1. 2018.

Aktuálně

Příští výzva pro Sítě měst bude vyhlášena v polovině roku 2018. 
 

Novinky

21.09.2017 - Na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru OP URBACT III byla otevřena výzva pro předkládání návrhů až pro 25 Sítí přenosu na programové období 2014–2020. Uzávěrka přijímání žádostí: 10. ledna 2018

21.09.2017 - Dne 26. 9. 2017 se od 14:00 v budově Ministerstva pro místní rozvoj (Na Příkopě 3, Praha 1) uskuteční informační den Operačního programu URBACT III k nově otevřené výzvě pro Sítě přenosu.

01.08.2017 - Síť evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT vyhlásila na jaře 2017 výzvu pro města a jejich projekty. Cílem výzvy bylo nejen zmapování současných témat, která města řeší, ale zároveň je rozšířit napříč ...

31.05.2017 - Poznamenejte si datum a připojte se k městům v OP URBACT na Festivalu měst OP URBACT v Talinu 4.–5. října 2017!

31.05.2017 - Ve výzvě pro příklady dobré praxe OP URBACT III bylo podáno 270 žádostí. Děkujeme všem městům z celé Evropské unie, která nám žádost poslala!

Program URBACT III

Základní informace

Národní kontaktní místo:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor regionální politiky

Eliška Pilná, BArch (Hons), AADipl

eliska.pilna@mmr.cz

tel.: +420 224 864 238

www.urbact.cz 

www.urbact.eu

Dokumenty