Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Bavorsko – ČR

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020

Evropská komise dne 17.12.2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Program navazuje na dlouhou tradici podpory česko-německé spolupráce, která má své kořeny již v první polovině 90. let a jež byla v minulosti realizována pod názvy Phare CBC, INTERREG a Cíl 3. Program bude nadále podporovat regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.

Přípravu programu řídí Programovací skupina složená ze zástupců Řídícího orgánu (Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologií), Národního orgánu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), Technického sekretariátu programu se sídlem u Vlády Horní Franky a externích expertů. V jednotlivých fázích přípravy je program konzultován se zástupci českých krajů zahrnutých v dotačním území, zástupci bavorských odborných rezortů, členy Monitorovacího výboru a s veřejností. Přípravy programu se v roli pozorovatele účastní také zástupce Evropské komise.

První impulz k přípravě nového programu dalo Prohlášení o vůli pokračovat v přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko v rámci Strukturálních fondů EU podepsané na úrovni státní tajemnice bavorského ministerstva hospodářství paní Katji Hessel a náměstka ministra pro místní rozvoj pana Ing. Michala Janeby v srpnu 2011.

Faktická příprava programu byla zahájena na začátku roku 2013 ještě před přijetím relevantní evropské legislativy. Na jaře 2013 byl ve spolupráci se zástupci českých krajů a bavorských odborných rezortů a na základě výsledků socioekonomické analýzy připraven předběžný návrh tematického zaměření budoucího programu, k němuž v květnu 2013 proběhl workshop se členy Monitorovacího výboru. V prosinci 2013 byla přijata rozhodující evropská nařízení a v návaznosti na to byl dopracován návrh tematického zaměření, k němuž v březnu 2014 proběhlo online dotazníkové šetření mezi relevantními aktéry v dotačním území.

Na základě těchto vstupů byl v prvním pololetí 2014 vytvořen návrh programového dokumentu, který na přelomu jara a léta 2014 prošel neformální konzultací s Evropskou komisí. Návazně pak v létě 2014 proběhla veřejná konzultace návrhu programu přístupná všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti, ex-ante hodnocení programu externím hodnotitelem v souladu s čl. 55 Nařízení (EU) č. 1303/2013 a posouzení vlivu programu na životní prostředí (hodnocení SEA). Návrh programu byl dne 18. 9. 2014 předložen Evropské komisi a po zapracování připomínkovém řízení v rámci EK byl dne 17.12.2014 schválen.

Schválení programového dokumentu je významným předpokladem pro spuštění programu. Obecný dokument nyní bude podrobně rozpracován a v první polovině roku 2015 budou na obou stranách hranice vytvořeny programové struktury včetně programové dokumentace a potřebných formulářů, aby program mohl být bez zbytečného odkladu otevřen příjmu žádostí.

Základní parametry nového programu

Program je připravován s důrazem na zachování postupů a pravidel, která se osvědčila v současném programovém období. S ohledem na požadavky nové legislativy zároveň stoupá nárok na kvalitu přeshraniční spolupráce a důraz na skutečné efekty finanční pomoci v území. 

Plánování budoucnosti Evropské územní spolupráce, pod niž programy přeshraniční spolupráce spadají, probíhá podle tří klíčových nařízení EU zveřejněných v Úředním věstníku EU na internetové adrese eur-lex.europa.eu    :

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce

Nový program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a bavorské příhraničí.

Zůstal zachován princip vedoucího partnera, který ponese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Každý vedoucí partner musí mít minimálně jednoho zahraničního projektového partnera.

Nově nařízení stanovují podmínku splnění minimálně tří kritérií spolupráce ze čtyř definovaných, na rozdíl od současného programu, v němž stačilo, aby projekt splnil kritéria dvě.

Kritéria spolupráce jsou definována následovně:

 • společná příprava projektu
 • společná realizace projektu
 • společný personál
 • společné financování

Kritérium společné přípravy a společné realizace projektu je třeba splnit vždy. Podrobné definice kritérií viz vodítko pro hodnocení projektů níže.

Ke zpřísnění pravidel došlo i u sledování výsledků programu pomocí indikátorů, jež budou stanoveny pro každou investiční prioritu, a každý projekt bude muset přispět k jejich naplnění.
 
O prostředky budou moci opět žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Podrobný výčet vhodných žadatelů bude upřesněn pro každou investiční prioritu. Nově budou moci ve vybraných investičních prioritách žádat i malé a střední podniky.

Tematické zaměření programu

V souladu s Nařízením (EU) č. 1299/2013 o Evropské územní spolupráci programy přeshraniční spolupráce musí zaměřit finanční prostředky na úzký okruh nejdůležitějších témat ve svém území tak, aby bylo dosaženo kritického objemu podpory (princip tematické koncentrace). V praxi to znamená, že minimálně 80 % rozpočtu programu musí být určeno na maximálně 4 tematické cíle (TC) definované v čl. 9 Nařízení (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních. V rámci jednotlivých tematických cílů jsou pro každý program vybrány relevantní investiční priority (IP) definované v čl. 5 Nařízení (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a v čl. 7, odst. 1, písm. a) Nařízení (EU) č. 1299/2013 o Evropské územní spolupráci a od nich odvozeny prioritní osy.

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 je zaměřen na následující prioritní osy: 
 

 • Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací
  • spolupráce a investice v základním výzkumu, spolupráce MSP a institucí v oblasti VaV v aplikovaném výzkumu, podpora klastrů a sítí MSP
 • Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
  • rozvoj a propagace přírodního a kulturního dědictví, ochrana a obnova biodiverzity, půdy a podpora ekosystémových služeb
 • Investice do dovedností a vzdělávání
  • podpora vzdělávání, spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
 • Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy
  • dispoziční fond (malé projekty people-to-people) a podpora přeshraniční spolupráce občanů a institucí

Podrobnější okruh aktivit, které jsou v rámci uvedených prioritních os podporovány, je vymezen v textu programového dokumentu.

Finanční alokace

Z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo na česko-bavorský program vyčleněno 103,4 mil. EUR.

* včetně Dispozičního fondu, z nějž jsou podporovány malé projekty people-to-people

Dotační území

Rozsah dotačního území zůstává zachován.

Na české straně dotační území tvoří Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj.

Na bavorské straně je dotační území vymezeno zemskými okresy Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Hof, Kronach, Kulmbach, Neustadt an der Waldnaab, Passau, Regen, Regensburg, Schwandorf, Straubing-Bogen, Tirschenreuth a Wunsiedel im Fichtelgebirge a městskými okresy (statutárními městy) Amberg, Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg, Straubing und Weiden in der Oberpfalz.

Na rozdíl od současného programového období budou mít v Bavorsku regiony dotačního území, které přímo nesousedí s hranicí, stejné postavení jako regiony, které k hranici přímo přiléhají.

Mapa dotačního území

Příjem žádostí

Vyhlášení výzvy se předpokládá na přelomu roku 2015/2016. Výzva bude kontinuální a zaměřená na všechny prioritní osy programu. Žádosti budou podávány elektronicky prostřednictvím systému eMS. Vezměte prosím na vědomí, že v současné době není z technických důvodů možné předkládat žádosti. 

Řídící orgán se souhlasem Národního orgánu zveřejnil výtah ze žádosti včetně textu Prohlášení o souhlasu, který Vedoucí partner podepisuje při předložení žádosti, a oficiální formulář Partnerské dohody, kterou mezi sebou před podáním žádosti uzavírají projektoví partneři.

Výtah ze žádosti má sloužit žadatelům jako pomůcka při přípravě žádosti. Obsahuje přehled nejdůležitějších otázek z elektronické verze žádosti. Vezměte prosím na vědomí, že v ojedinělých případech mohou být ještě provedeny změny (např. změna formulace). Tento dokument nebude později používán pro předkládání žádostí. 

Informace o vyhlášení výzvy a termínu pro předkládání žádostí pro nejbližší zasedání Monitorovacího výboru, který schvaluje projekty, bude zveřejněno na stránkách programu www.by.cz.eu     v sekci Aktuality    .

Důležité dokumenty

Programový dokument (verze schválená dne 17.12.2014)

Informační brožura se základními informacemi o programu

Společná pravidla pro způsobilost výdajů (tato pravidla budou doplněna ještě národními pravidly)

Vodítko pro hodnocení projektů

Uvedené dokumenty budou doplněny o Příručku pro české žadatele a Příručku pro české příjemce dotace, které konkretizují pravidla pro české partnery.

Kontakty

S dotazy se můžete obracet na stejné subjekty jako v programovém období 2007-2013. Pro podávání a konzultaci projektových žádostí jsou příslušná místa zpracovávající žádost podle místa realizace projektu. Přehled kontaktů naleznete na stránkách programu    .

Program Bavorsko – ČR

Základní informace

Aktuální informace o programu najdete na adrese www.by-cz.eu.

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Beranová

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské nám. 6
110 15  Praha 1

E-mail: veronika.beranova@mmr.cz
Tel.: 224 862 273

Konzultace k projektovým žádostem poskytují příslušná místa zpracovávající žádost podle místa realizace projektu. Kontakty jsou k dispozici na stránkách programu.

Programový dokument

Informační materiály

Dokumenty k předkládání žádosti