Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2009 > MMR připravilo akční plán na využití ...

MMR připravilo akční plán na využití fondů EU ke snížení dopadů krize

23.09.2009:
Praha, 23. září 2009: Národní orgán pro koordinaci (NOK) působící v rámci MMR vypracoval novou studii o dopadech finanční krize na využití fondů Evropské unie v České republice. Studie obsahuje návrhy, jak využít strukturální fondy a Fond soudržnosti ke zmírnění průběhu ekonomické recese a k redukci jejích následků.
Díky podrobnému vyhodnocení nynější situace NOK určil čtyři základní opatření:
 
1)      Snazší přístup k evropským dotacím zejména pro drobné a střední podnikatele, malé obce a neziskové organizace, protože to jsou subjekty nejvíce ohrožené krizí
Příklady konkrétních opatření: Urychlení systému plateb v operačních programech, které může přinést buď financování projektů už během realizace (namísto dosud převažujícího zpětného financování) nebo zkrácení lhůt zpětného proplácení. V případě projektů rozdělených na etapy je možnost zvýšit počet etap, což povede k častější refundaci nákladů žadatele z operačního programu. Malým obcím, podnikům a nestátním neziskovým organizacím se zlepší cash-flow i tím, že jim budou plynule propláceny faktury na dodávky od subdodavatelů bez nutnosti čekání na žádost o platbu.
 
2)      Finanční hotovost, která pomůže žadatelům překlenout horší období
Půjde o ulehčení přístupu subjektů ohrožených krizí k investičním financím zejména v podobě zvýhodněných úvěrů a záruk.
 
3)      Přímá pomoc pro realizátory projektů financovaných z fondů EU
Např. návrh na revizi národní legislativy směřující ke zjednodušení vykazování výdajů, projekty poradenství žadatelům nebo prevence případných chyb, které by mohly vést k odnětí dotace.
 
4)      Směřování dotací kohezní politiky tam, kde podpoří poptávku a růst
Jde zejména o oblasti se silným prorůstovým potenciálem: investice do infrastruktury,  lidských zdrojů a inovativních technologií. Většina z těchto prostředků půjde do podnikatelské sféry jako do oblasti schopné dát pozitivní impuls celé české ekonomice.
 
„Přizpůsobovat se v rámci snížení dopadů ekonomické krize budou i operační programy, které v rámci evropských nařízení disponují značnou flexibilitou,“ uvedl ministr Rostislav Vondruška.
 
Některé programy již přistoupily k urychlení plateb či ke změně mechanismů při poskytování prostředků, kdy příjemce obdrží službu, pomoc, nikoliv finanční prostředky. Budou také vyhlašovány dříve neplánované výzvy. Důraz se klade na aktivity s vysokou přidanou hodnotou ve smyslu ekonomickém i společenském, které by se bez podpory evropských fondů v krizi neuskutečnily.
 
Kontakt:
Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6 , 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
EUROFON: 800 200 200, bezplatná informační linka