Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2009 > Zajištění synergických vazeb mezi OP ...

Zajištění synergických vazeb mezi OP 2007-2013

07.07.2009:
Praha, 20. května 2009: Národní orgán pro koordinaci (NOK) realizoval v období prosinec 2008 - duben 2009 projekt s názvem „Zajištění synergických vazeb mezi operačními programy v programovacím období 2007-2013“ financovaný z OP Technická pomoc. Studie identifikuje a kategorizuje návaznosti mezi operačními programy, analyzuje zajištění těchto vazeb koordinačními mechanismy a přináší doporučení pro řídící orgány a pro Národní orgán pro koordinaci k zajištění koordinace mezi operačními programy.
Cílem projektu bylo na základě komplexní analýzy návazností mezi operačními programy v programovacím období 2007 – 2013 klasifikovat jednotlivé vazby a identifikovat klíčové vazby z hlediska naplňování cílů NSRR. Pro klíčové vazby pak analyzovat koordinační mechanizmy a tam, kde to je vhodné, zpracovat doporučení pro zajištění těchto návazností odpovídajícími koordinačními mechanizmy, včetně návrhu jejich sledování v průběhu implementace NSRR v období 2007 – 2013.
 
V rámci projektu byly analyzovány OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Životní prostředí, OP Doprava, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný operační program, OP Praha Konkurenceschopnost, OP Praha Adaptabilita, všechny Regionální operační programy a Program rozvoje venkova.

Součástí projektu byla prezentace výstupů na závěrečném diskusním semináři, na kterém se zástupci ŘO vyjádřili k prezentovaným výstupům, zapojili se do diskuse nad závěry projektu a přispěli tak k nastavení efektivních koordinačních mechanismů.