Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > Chceme jednotný koordinační přístup

Chceme jednotný koordinační přístup

14.12.2010: Praha, 13. prosince 2010: Vytvoření jediné linie při vyjednávání o budoucí podobě evropských strukturálních fondů a kohezní politiky. To je jeden ze závěrů dnešního setkání Parlamentní konzultační skupiny MMR pro budoucnost kohezní politiky EU (PKS).
„Chceme prosadit, aby při jednání v rámci EU Česká republika zastávala jednotnou pozici, což nebude možné bez sladění pod vedením ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedla Kristýna Kočí, poslankyně Parlamentu ČR a místopředsedkyně PKS. Právě příprava základního postoje České republiky a jejích priorit v jednání o podobě kohezní politiky EU po roce 2013 je klíčovým úkolem tohoto resortu. „Celý systém spravování evropských fondů vidím jako pyramidu, kde se jednotlivé články doplňují tak, aby efektivita využití evropských peněz byla jedním ze základních kritérií pro rozhodování,“ uvedl Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, který poradní skupinu vede.

Zástupci obou parlamentních komor v rámci diskuse apelovali na zjednodušení struktury programů a větší koordinaci postupů ze strany subjektů, které evropské prostředky spravují. V neposlední řadě zdůraznili i potřebu vyváženosti kompetencí a odpovědností poskytovatelů dotací úpravou příslušné legislativy. Jejich doporučení se tak shodují s dlouhodobými prioritami ministra Kamila Jankovského v oblasti strukturálních fondů.


Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.

Parlamentní konzultační skupina MMR pro budoucnost kohezní politiky EU (PKS) je externí platforma složená z poslanců a senátorů a určená k politické diskusi se zástupci MMR o strategických dokumentech pro jednání na úrovni ČR i EU, vztahujících se k tématu budoucí kohezní politiky EU zejména v souvislosti s přípravou budoucího programového období po roce 2013, včetně příprav pozičních textů pro vládu ČR. Cílem konzultací je rozšířit odbornou diskusi v oblasti přípravy budoucí kohezní politiky EU na politickou úroveň.

Pátá kohezní zpráva je dokumentem Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky. Debata na národní úrovni byla zahájena konferencí organizovanou MMR dne 29. 11. 2010 za účasti prof. Barcy a významných osobností jak evropské, tak české politické a odborné scény. Oficiální představení Páté kohezní zprávy v ČR ze strany Evropské komise proběhlo 16. 11. na půdě Zastoupení EK v Praze.

Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.