Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > Neziskové organizace získaly z fondů EU ...

Neziskové organizace získaly z fondů EU přes 2 miliardy korun

02.02.2010: Nestátní neziskové organizace (NNO) jsou jedním ze subjektů, které mohou na svou činnost žádat o dotace z fondů EU. Celkem mohou NNO předkládat své projekty v 19 operačních programech. Do listopadu 2009 bylo vyplaceno 2,2 miliardy korun právě na projekty, jejichž předkladateli byly NNO. Údaje vyplývají z nově zveřejněné analýzy s názvem „Nestátní neziskové organizace v programovém období 2007-2013 – Aktuální stav čerpání NNO“, která obsahuje data od počátku roku 2007 do listopadu 2009. Analýzu vypracoval Národní orgán pro koordinaci – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (NOK-MMR).
Od počátku současného programového období do listopadu 2009 bylo NNO podáno celkem 1605 projektových žádostí v hodnotě více než 17 miliard korun a schváleno k financování bylo 247 z nich za 2,2 miliardy korun.

NNO žádají o podporu zejména tzv. „měkkých“ projektů, tedy dotace na podporu integrace znevýhodněných osob, sociální služby v romských lokalitách, či na rekvalifikace nezaměstnaných.

NNO nejvíce projektových žádostí předkládají do tématických operačních programů, jakými jsou OP Lidské zdroje a zaměstnanost (29,7 % celkového počtu předložených žádostí) a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (30,3 %). Z 247 schválených projektů jich 133 bylo schváleno právě v tématických operačních programech. Z regionálních operačních programů si nejvíce žádostí NNO podaly v ROP Jihozápad (5,6 % předložených žádostí z jejich celkového počtu) a dále v ROP Jihovýchod (2,9 %). Zájem o dotace mají NNO i z OP Praha-Adaptabilita.

NOK-MMR na počátku roku 2009 uzavřel memorandum o spolupráci s NNO. V rámci této spolupráce vznikla série seminářů, které proběhly ve všech krajských městech v ČR. Jejich cílem bylo zlepšit informovanost o fondech EU mezi NNO a zvýšit účelnost jejich čerpání. Vzhledem k úspěchu první řady seminářů se v letošním roce pokračuje sérií workshopů.

V České republice jsou nejčastějšími NNO občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní společnosti, nadace a nadační fondy.


Poznámka: graf uvádí procento podaných NNO projektových žádostí v rámci jednotlivých OPů na celkovém počtu NNO podaných žádostí
Zdroj: MSC2007, stav k 11.11.2009Kontakt:

Národní orgán pro koordinaci (NOK)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15, Praha 1
tel.: +420 224 861 111
e-mail: nok@mmr.cz
web: www.strukturalni-fondy.cz
EUROFON 800 200 200 (bezplatná informační linka o EU)