Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > Praha bude hostit konferenci IQ-Net

Praha bude hostit konferenci IQ-Net

14.12.2010: Praha, 13. prosince 2010: Česká metropole bude v příštích dnech hostit konferenci IQ-Net. Prestižního akademického setkání, jehož tématem bude v současné době velmi aktuální téma budoucnosti kohezní politiky, se zúčastní i profesor John Bachtler, ředitel Výzkumného centra evropské politiky (EPRC).
„Jsme rádi, že tato významná událost proběhne právě v Praze v okamžiku, kdy se na plné obrátky rozbíhá diskuse nad Pátou kohezní zprávou,“ uvedl Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. Více než šedesát předních evropských akademiků se sejde v pražském hotelu Kampa ve dnech 13.–15. prosince 2010. Klíčovým tématem bude vedle Páté kohezní zprávy i zhodnocení průběžného stavu implementace Lisabonské agendy, směřující k naplnění vizí strategie Evropa 2020.

Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.

IQ-Net je síť, která spojuje regionální a národní partnery z celé Evropské unie, kteří se věnují programům strukturálních fondů. Cílem IQ-Netu je zlepšovat kvalitu programování ve strukturálních fondech pomocí výměny zkušeností. Aktivita sítě se zakládá na strukturovaném programu aplikovaného výzkumu a debat, které se odehrávají dvakrát za rok. IQ-Net byl založen v roce 1996 a je řízen Centrem pro výzkum evropských politik (EPRC) na Strathclydské universitě v Glasgow. Partnerskými organizacemi jsou hlavně regionální a národní řídící orgány nebo sekretariáty programů.

Pátá kohezní zpráva je dokumentem Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky. Debata na národní úrovni byla zahájena konferencí organizovanou MMR dne 29. 11. 2010 za účasti prof. Barcy a významných osobností jak evropské, tak české politické a odborné scény. Oficiální představení Páté kohezní zprávy v ČR ze strany Evropské komise proběhlo 16. 11. na půdě Zastoupení EK v Praze.

Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.