Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2010 > Velké projekty z fondů EU by Evropská ...

Velké projekty z fondů EU by Evropská komise mohla schvalovat rychleji

25.10.2010:

Praha, 19. října 2010: Ministerstvo pro místní rozvoj dokázalo se zástupci Evropské komise najít postupy, které pomohou zrychlit schvalovací proceduru u našich žádostí o tzv. velké projekty. Jedná se především o silniční a železniční stavby, projekty na zlepšení životního prostředí, projekty v oblasti vědy a výzkumu, jejichž rozpočet přesahuje hodnotu 50 milionů EUR.

Tzv. velké projekty Evropská komise schvaluje zvláštní procedurou. Z hlediska přípravy se jedná o velmi složitý a náročný proces. Národní orgán pro koordinaci při Ministerstvu pro místní rozvoj (NOK) velkým projektům věnuje značnou pozornost, protože mohou mít podstatný vliv na celkovou úspěšnost českého čerpání z evropských fondů. Třístranného jednání svolaného Ministerstvem pro místní rozvoj se na české straně účastnili zástupci Národního orgánu pro koordinaci a řídících orgánů, v jejichž operačních programech jsou velké projekty připravovány, dále zástupci evropských ředitelství pro regionální politiku a životní prostředí (DG Regio a DG Envi) a rovněž zástupci iniciativy JASPERS. Všechny zúčastněné strany deklarovaly shodu na krocích, které by měly přinést zrychlení schvalovací procedury, zejména pro dopravní projekty.

Na třístranné setkání navázal workshop za účasti členských států V4 a Slovinska, kde probíhala výměna zkušeností s přípravou a schvalováním velkých projektů. Z debaty vzešlo mnoho podnětů, které budou dále diskutovány a rozvíjeny na národních úrovních. Další workshop na téma velkých projektů by se měl konat na jaře příštího roku.

„Česká republika připravuje celkem asi šedesát velkých projektů v objemu asi 200 mld. CZK, což jasně ukazuje, že z hlediska čerpání evropských fondů se jedná o významnou část. Toto setkání zcela určitě přispělo k tomu, aby všechny strany zapojené do procesu jejich přípravy, realizace a schvalování zlepšily vzájemnou spolupráci a Česká republika dobře čerpala,“ uvedl Daniel Braun, první náměstek ministra pro místní rozvoj.


Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz.

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) – působí ve dvanácti členských státech EU jako technická podpora při přípravě velkých projektů předkládaných k financování ze stukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Cílem jejich činnosti je zvýšit kvalitu projektových žádostí zasílaných Evropské komisi jke schválení. Pomoc JASPERS je členských státům poskytována Evropskou komisí bezplatně.
Velké projekty jsou projekty, které tvoří ekonomicky neoddělitelné práce; tyto neoddělitelné práce plní přesnou technickou funkci a mají jasně identifikované cíle. Jejich celkové náklady překračují částku 50 milionů EUR. Evropské komisi musí být předloženy všechny velké projekty realizované členským státem EU. Hlavním důvodem tohoto opatření ze strany Evropské komise je nutnost přísného posuzování státní podpory tak, aby nedocházelo k narušování hospodářské soutěže v rámci většího otevření a integrace trhů. Příkladem velkého projektu např. z oblasti životního prostředí je řešení komplexní ochrany povodí řeky Dyje před znečištěním (II. etapa projektu), který řeší znečištění povrchových a odpadních vod v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Konkrétně půjde o výstavbu 53,1 kilometru nové kanalizace, opravu dalších 20,6 kilometrů kanalizace a navazující opravy vodovodů. Dále sem spadá např. rekonstrukce tří čističek odpadních vod a postavení jedné zcela nové.