Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Braun: Musíme mít jasné priority našeho ...

Braun: Musíme mít jasné priority našeho dalšího rozvoje

08.06.2011: 15. února 2011: Ke svému třetímu jednání se dnes sešla Parlamentní konzultační skupina MMR pro budoucnost kohezní politiky EU (PKS). Hlavním tématem diskuse byla příprava rozvojových priorit. Senátoři a poslanci společně se zástupci ministerstva diskutovali záměry, jak by Česká republika měla stanovovat své priority v oblasti rozvoje. Toto jednání navázalo na jednání Expertní poradní skupiny MMR pro budoucnost kohezní politiky, které se konalo minulý týden.

Všichni členové konzultační skupiny byli seznámeni se stavem příprav pro období po roce 2014 na evropské i národní úrovni. Na evropské úrovni se zaměřuje zejména na otázku kondicionalit (tzn. podmíněnosti proplácení) a tématické koncentrace (tzn. zaměření se pouze na určitý okruh priorit, které by měly být z evropských peněz podporovány). 

Na domácí půdě MMR nyní čeká příprava návrhu rozvojových priorit České republiky. V průběhu jednání byla diskutována otázka postupu, kterým budou tyto priority stanoveny s využitím všech relevantních strategií, evaluačních studií a analýz. Zúčastnění vyjádřili podporu tomu, aby byly určeny na národní úrovni na základě potřeb ČR. Za klíčové považují soustředit se na konkrétní, dosažitelné cíle s viditelnými výsledky, které budou udržitelné a nebudou zvyšovat riziko narušení hospodářské soutěže. „Nalezení shody v přístupu k jednotlivostem, jako je třeba právě otázka kondicionalit, na úrovni V4, příp. dalších zemí, posílí pozici České republiky,“ uvedla Kristýna Kočí, místopředsedkyně PKS. 

„Konzultační platformy typu té parlamentní jsou pro MMR jako národního koordinátora kohezní politiky cenné. Získáváme množství podnětů nejen směrem k příštímu období, ale i k tomu stávajícímu, a všem se skutečně věnujeme. Velkým tématem minulé schůzky byla otázka zjednodušování, které se nyní intenzivně věnujeme. Chceme maximálně využít zkušenosti z tohoto období a pro to příští snížit zátěž žadatelů třeba tím, že nebudou muset předkládat takové množství příloh k projektové žádosti jako nyní. Chceme jít cestou digitalizace dokumentů, webové aplikace elektronického nástroje pro vstupní analýzu nákladů a výnosů, jednotkových nákladů a podobně,“ sdělil Daniel Braun, předseda PKS a 1. náměstek ministra MMR. 

Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.

Parlamentní konzultační skupina MMR pro budoucnost kohezní politiky EU (PKS) je externí platforma složená z poslanců a senátorů a určená k politické diskusi se zástupci MMR o strategických dokumentech pro jednání na úrovni ČR i EU, vztahujících se k tématu budoucí kohezní politiky EU zejména v souvislosti s přípravou budoucího programového období po roce 2013, včetně příprav pozičních textů pro vládu ČR. Cílem konzultací je rozšířit odbornou diskusi v oblasti přípravy budoucí kohezní politiky EU na politickou úroveň.

Expertní poradní skupinu EPOS  tvoří europoslanci Oldřich Vlasák (zároveň předseda Svazu měst a obcí) a Jan Březina, hejtman Radko Martínek (bývalý ministr pro místní rozvoj), Miroslava Kopicová (bývalá ministryně školství), expert na EU Pavel Telička, ekonomové Luděk Niedermayer, Michal Mejstřík, Petr Zahradník a Aleš Michl, člen Výboru regionů EU Petr Osvald a docent Jiří Blažek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.