Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Česko se blíží ke shodě o národních ...

Česko se blíží ke shodě o národních rozvojových prioritách

08.06.2011: 7. června 2011: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prezentovalo odborné veřejnosti zaměření budoucí kohezní politiky a návrh rozvojových priorit, které by měly být základem podpory z evropských fondů v příštím programovém období po roce 2013. Po sérii úspěšných kulatých stolů seznámilo MMR s návrhem rozvojových priorit pro budoucí kohezní politiku po roce 2013 i další zástupce resortů, krajů, měst a obcí, sociálních a hospodářských partnerů a neziskového sektoru a dalších partnerů.
„Společným jednáním všech čtyř koordinačních výborů NSRR a Meziregionální poradní skupiny MMR složené ze zástupců krajů, měst a obcí pro nás vrcholí práce na národních rozvojových prioritách, které nyní posíláme před předložením vládě do meziresortního připomínkového řízení, Završujeme tak více než roční společné úsilí,“ uvedl Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. „Velmi si vážíme zájmu všech našich partnerů a jejich ochoty nám v tomto úkolu pomoci,“ doplňuje Daniel Braun. 

Navrhované priority se budou zaměřovat na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruktury, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, podporu sociálního začleňování, boje s chudobou a systému veřejného zdraví a integrovaný rozvoj území.
 
Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.
Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.