Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > JESSICA nabývá na významu

JESSICA nabývá na významu

27.06.2011: 21.6.2011: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes hostí konferenci zaměřenou na jeden z hlavních nástrojů finančního inženýrství v oblasti kohezní politiky. O zkušenosti s užíváním nástroje JESSICA se s českými odborníky podělí i hosté ze zahraničí.
„Konference je připravována jako reakce na zvyšující se zájem o využití nástrojů finančního inženýrství. Dá se předpokládat, že v novém programovém období budou při poskytování dotací hrát tyto nástroje významnější roli než nyní,“ uvedl Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj.

Finanční nástroj JESSICA je určen na podporu udržitelného městského rozvoje a obnovy. Jeho realizací je nabízena členským státům možnost investovat část evropských prostředků do revolvingových fondů za účelem jejich opětovného použití, aby tak mohlo dojít k posílení a rozšíření investic do městských území.

JESSICA proto představuje alternativu a nový způsob využití prostředků ze strukturálních fondů EU. Členským státům Unie umožňuje poskytovat podporu veřejným i soukromým subjektům na jejich investiční záměry formou úvěrů, záruk a vlastního kapitálu. JESSICA může být uplatněna jako alternativní forma podpory k současným grantovým dotacím. Díky návratné formě této finanční pomoci bude na rozdíl od tradičního modelu grantového financování možné výnosy z těchto investic znovu použít k dalšímu rozvoji měst. Nový způsob financování investic ve městech s sebou přinese i odlišný přístup k realizaci projektů spočívající v zapojení více subjektů do realizace a ve spolupráci veřejného a soukromého subjektu.

Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU).
Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.