Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Jankovský: Již více než 200 miliard ...

Jankovský: Již více než 200 miliard korun z evropských fondů

08.06.2011: 8. února 2011: Česká republika se nachází v polovině období čerpání peněz z evropských fondů (2007 – 2013). Během první poloviny období byly schváleny projekty v objemu, který představuje 55% celkové alokace. To ve finančním vyjádření činí 430 mld. Kč. Z toho už na účty příjemců bylo poukázáno více než 200 mld. Kč.

V současné době je podáno 43 675 žádostí v celkové hodnotě 964,9 mld. Kč. To představuje 123,3 % celkové alokace na programové období 2007–2013. Objem finančních prostředků v podaných žádostech převyšuje celkovou alokaci (782,2 mld. Kč) o 23,3 %. Tento fakt svědčí o vysoké absorpční kapacitě českých operačních programů.

Rok 2011 je z hlediska čerpání finančních prostředků v tomto programovém období klíčový. Poprvé jsme konfrontováni s plněním pravidla n+3 (což obecně znamená, že závazek vůči EK musí být splněn do tří let od svého vzniku). „Ministerstvo jako národní koordinátor věnuje této otázce maximální pozornost. Sledování, jak si jednotlivé programy vedou, probíhá ve dvou úrovních. Pravidelně vyhodnocujeme finanční (a nově i věcné) plnění programů, každý měsíc uveřejňujeme Měsíční monitorovací zprávy na webu www.strukturalni-fondy.cz. Dále pak byl pro operační programy, které byly identifikované jako rizikové, zaveden tzv. systém zesíleného řízení rizik,“říká ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. „Už nyní můžeme říci, že u všech programů se tento systém osvědčil a byl zaznamenán pokrok“, dodává Jankovský.

MMR aktuálně provádí střednědobé hodnocení. Materiál, který chceme vládě v dubnu předložit, bude obsahovat analýzu věcného a finančního pokroku a predikce definující ohrožené oblasti. Součástí bude rovněž posouzení výsledků analýz dle výstupů ze zesíleného řízení rizik. Současně bude definován soubor doporučení obsahující návrhy změn operačních programů ohrožených nevyčerpáním přidělených finančních prostředků.


Poznámka pro média :


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.