Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Odborná diskuse o národních rozvojových ...

Odborná diskuse o národních rozvojových prioritách vrcholí

27.06.2011: 23.6.2011:  Grand finále v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. I tak by se dala charakterizovat konference „Evropské fondy v poločase – nové výzvy“, kterou symbolicky končí odborné diskuse o národních rozvojových prioritách pro příští programové období po roce 2013.
„Diskuse s odborníky na kohezní politiku i našimi partnery jsou pro nás cenné. Tato konference nás ujistila, že naše pečlivá příprava se vyplatila; bylo dobré dát prostor všem, aby se do identifikace a přípravy zapojili a řekli svůj názor. Nyní je ministerstvo připraveno splnit úkol daný Vládou ČR a předložit jí do konce července komplexní materiál o zaměření kohezní politiky, vč. národních rozvojových priorit pro vyjednávání o příštím programovém období,“ uvedl ministr Kamil Jankovský. 

Dnešní konferencí vyvrcholila série diskusních setkání, na kterých probíhala příprava zaměření budoucí kohezní politiky za účasti zástupců resortů, krajů, měst a obcí, hospodářských i sociálních partnerů, neziskového sektoru i profesních organizací. Cennými komentáři na dnešním setkání přispěli i zahraniční zástupci reprezentující nejen bruselskou administrativu, ale i země, které si na konci měsíce června předají předsednictví Evropské unie, tedy Maďarsko a Polsko.

Navrhované národní rozvojové priority pro budoucí kohezní politiku po roce 2013 se budou zaměřovat na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruktury, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, podporu sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví a integrovaný rozvoj území. V další fázi přípravy kohezní politiky budou priority dále rozpracovávány pro vymezení budoucích operačních programů.

Zde naleznete přesměrování k jednotlivým příspěvkům: materiály z konference (bude otevřeno v novém okně)

Hlavní závěry ze společných jednání k přípravě národních rozvojových priorit kohezní politiky po roce 2013

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo ve dnech 25. – 30. 5. 2011 celkem 5 společných jednání k přípravě rozvojových priorit kohezní politiky po roce 2013 (dále „kulaté stoly“): 

1. „Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky“, 
2. „Rozvoj páteřní infrastruktury“, 
3. „Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy (Instituce)“, 
4. „Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému veřejného zdraví“, 
5. „Integrovaný rozvoj území“.

Cílem kulatých stolů byla debata se zástupci resortů, krajů, měst a obcí, zástupců hl. města Prahy, sociálních a hospodářských partnerů a dalších partnerů nad strategickým zaměřením národních rozvojových priorit, jejich vazbami a východisky zpracování.

Získané podněty z kulatých stolů MMR využije při přípravě podkladů pro příští programové období EU 2014 – 2020. 

Všeobecným závěrem všech kulatých stolů byla shoda:

- Nad koncepčním přístupem MMR ke stanovení rozvojových priorit.
- O soustředění se na řešení 3I (Infrastruktura, Instituce, Inovace), kde má ČR deficit.
- Na stěžejní roli podpory konkurenceschopnosti české ekonomiky založené na stejnojmenném pilíři.
- Nad různou vahou jednotlivých priorit, přičemž o definitivních vahách se bude nadále jednat.
- Na uplatnění nástrojů politiky soudržnosti při posilování konkurenceschopnosti ČR primárně v těch oblastech, které prokazují nejvyšší evropskou přidanou hodnotu a nejlepší parametry účelnosti, ekonomické výhodnosti a efektivity (3E). Na nutnosti zapojit do řešení problémů i jiné procesy (legislativa) a zdroje (národní a soukromé financování).
- Nad potřebou zohlednění specifik různých území při zaměření národních rozvojových priorit.
- Na nastavení měřitelných a posléze hodnotitelných cílů.
- O postupném zlepšování systému implementace (nikoliv jeho razantní přenastavení) při využití dosavadních zkušeností a příkladů dobré praxe a prostřednictvím vyššího zapojení nových efektivnějších a více motivujících nástrojů podpory. Byl kladen důraz na udržení proškolených a zkušených pracovníků dosavadních implementačních struktur.
- Na potřebě zjednodušení implementační struktury pro příští období, zejména co do počtu operačních programů, vč. zjednodušení postupů a snížení administrativní zátěže. 
- V otázce nutnosti jednotného a pevného řízení procesů přípravy i implementace budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2013.
- Na nutnosti koordinovaného přístupu k rozvoji venkova s gesčně příslušným ministerstvem zemědělství.
- Na potřebě vzít v úvahu kromě regionálních strategií i strategie municipální.

Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.