Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Archiv > 2011 > Přeshraniční spolupráce patří k ...

Přeshraniční spolupráce patří k nejlepším projektům Evropy

08.06.2011: 26. dubna 2011: Pravidelná Měsíční monitorovací zpráva (MMZ) vedle souhrnných dat hodnotících pokroky v čerpání peněz z fondů EU nabízí také zajímavý pohled na konkrétní programy. Tentokrát se autoři MMZ zaměřili na perfektně fungující operační programy přeshraniční spolupráce.
„Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko, kde plníme funkci Řídícího orgánu, byla na počátku roku 2011 vyhodnocena Evropskou komisí jako jeden z nejúspěšnějších operačních programů v rámci cíle 3 - Evropská územní spolupráce,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.

Více než 90 procent prostředků tohoto programu již bylo přerozděleno konkrétním projektům a třetina byla již dokonce proplacena. Ostatní operační programy přeshraniční spolupráce (konkrétně Slovensko – ČR, Rakousko – ČR, Bavorsko – ČR, Sasko – ČR) jsou zhruba na stejné úrovni. Procento alokovaných prostředků těchto programů je v současné době v rozmezí 60 % až 88 % a pokud jde o proplacené prostředky příjemcům, pak se procento pohybuje, až na výjimku, nad 15%.

„Je patrné, že ani v jednom z programů není ohroženo plnění pravidla n+3 / n+2, tedy neexistuje hrozba vracení finančních prostředků do souhrnného rozpočtu EU,“ pochválil Kamil Jankovský. Stručný výtah z MMZ – v březnu 2011 bylo: podáno 1 580 žádostí v hodnotě 20,4 mld. Kč, schváleno 1 105 žádostí v hodnotě 19,3 mld. Kč proplaceno 9,7 mld. Kč Další podrobnosti o čerpání prostředků ze Strukturálních fondů najdete zde.

Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU).